Διεθνοῦς φήμης γενετιστής: Τὸ mRNA τῶν ἐμβολίων μπορεῖ νὰ τροποποιήσει τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα! (βίντεο)

Ἡ Δρ. Alexandra Henrion-Caude εἶναι διεθνοῦς φήμης Γαλλίδα γενετιστής. Πῆρε τὸ διδακτορικό της στὴ Γενετικὴ τὸ 1999 ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Παρισιοῦ VII καὶ ἔκανε μεταδιδακτορικὸ στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στὴ Βοστώνη τῶν Η.Π.Α. Ἵδρυσε τὴν πρώτη ἐρευνητικὴ μονάδα στὴν Παιδιατρικὴ Πνευμονολογία στὸ Νοσοκομεῖο Trousseau τοῦ Παρισιοῦ. Στὴ συνέχεια δημιούργησε μία ἐρευνητικὴ ὁμάδα γιὰ γενετικὲς ἀσθένειες στὰ παιδιὰ στὸ νοσοκομεῖο Necker τοῦ Παρισιοῦ καὶ διηύθυνε τὸν ἐπιστημονικὸ ἱστοτόπο GenAtlas. Διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διευθύντρια ἔρευνας στὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῆς Γαλλίας (INSERM) καὶ ἵδρυσε τὸ Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Simplissima. Ἔλαβε ὑψηλὲς τιμητικὲς διακρίσεις καὶ διαθέτει τρία διπλώματα εὑρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀμερικανικοῦ διπλώματος εὑρεσιτεχνίας γιὰ mitomiRs, ποὺ ἀφορᾶ στὴ ρύθμιση τοῦ μιτοχονδριακοῦ γονιδιώματος.

Ἡ ἐρευνά της ἐπικεντρώνεται στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὰ περιβαλλοντικὰ στοιχεῖα μεταφράζονται σὲ γενετικὲς πληροφορίες. Πρόσφατα ἡ ἐρευνητικὴ ἐργασία της διευρύνθηκε, γιὰ νὰ συμπεριλάβει τὴν τεράστια συμβολὴ τοῦ μὴ κωδικοποιητικοῦ RNA στὸ ρυθμιστικὸ κύκλωμα καὶ συγκεκριμένα νὰ ἐντοπίσει τὶς παραλλαγὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπηρεάσουν γενετικὲς ἀσθένειες.

Ἡ Δρ. Alexandra Henrion-Caude εἶναι πιστὴ χριστιανὴ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν προώθηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν στὸν χῶρο τῆς Ἰατρικῆς καὶ τῶν ἐπιστημῶν γενικότερα. Τὸ 2013 συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν ἵδρυση τῆς ἕνωσης “Science en conscience” («Ἐπιστήμη μὲ συνείδηση»), ἡ ὁποία ἀγωνίζεται ἐνάντια στὶς κλινικὲς δοκιμὲς πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα.

Ἡ Δρ. Alexandra Henrion-Caude ἀσκεῖ ἔντονη κριτικὴ στὰ γενετικὰ ἐμβόλια Covid-19, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ πολὺ ἐπικίνδυνα. Τὸν Μάιο τοῦ 2021 δημοσίευσε μαζὶ μὲ ἄλλους πενήντα διακεκριμένους ἀκαδημαϊκοὺς ἐμπεριστατωμένη μελέτη μὲ τίτλο «Μαζικοὶ ἐμβολιασμοὶ SARS-CoV-2Q: Ἐπείγουσες ἐρωτήσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ἀπαντήσεις ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς φορεῖς ὑγείας, τὶς ρυθμιστικὲς ἀρχές, τὶς κυβερνήσεις καὶ τοὺς παραγωγοὺς ἐμβολίων».

Στο βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Δρ. Alexandra Henrion-Caude δηλώνει ὅτι ὁ μηχανισμὸς mRNA, ποὺ περιέχουν τὰ γενετικὰ ἐμβόλια, μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει ἄμεσες γενετικὲς συνέπειες, ἀλλὰ ὅμως δύναται νὰ προκαλέσει ἐπιγενετικὲς ἀλλαγὲς στὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα, δηλαδὴ τροποποιήσεις γύρω ἀπὸ τὸ γονιδίωμα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ ἔχουμε γενετικὰ τροποποιημένους ἀνθρώπους! Ἀκόμη διασαφηνίζει ὅτι τὸ mRNA τῶν ἐν λόγω ἐμβολίων μπορεῖ νὰ μεταγραφεῖ ἀνάστροφα μέσω τοῦ ἐνζύμου τῆς ἀνάστροφης τρανσκριπτάσης, ποὺ ὑπάρχει στὰ κύτταρα κάποιων ἀνθρώπων. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸ mRNA νὰ εἰσέρχεται στὸ ἀνθρώπινο DNA καὶ νὰ τὸ τροποποιεῖ!

Πηγή

https://neataksi.blogspot.com/2021/01/sossossos-alexandra-henrion-caude-mrna.html