Οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες καθιστοῦν καὶ τὰ δύο φύλα ὑπογόνιμα!

Ὁ Δρ. Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP εἶναι Διευθύνων Σύμβουλος καὶ Ἰατρικὸς Διευθυντὴς τῆς Western Medical Assessments καθὼς καὶ τῆς MedMalDoctors. Σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ τμήματος παθολογίας τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου τῆς Ἀλμπέρτα (Καναδάς). Εἶναι μέλος τοῦ Βασιλικοῦ Κολλεγίου Ἰατρῶν καὶ Χειρουργῶν τοῦ Καναδᾶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο τὸ 1976 πιστοποιήθηκε ὡς γενικὸς παθολόγος. Ὁ Δρ. Δρ. Roger Hodkinson θεωρεῖται κορυφαῖος ἐμπειρογνώμονας σὲ θέματα ὑγείας στὸν Καναδά.

Προειδοποιεῖ γιὰ παρενέργειες

Το βρετανικὸ “The Daily Expose” δημοσίευσε ἀποκλειστικὴ συνέντευξη μὲ τὸν Δρ. Hodkinson στὶς 23 Μαΐου 2021. Σὲ αὐτὴ τὴ συνέντευξη ὁ Hodkinson δήλωσε μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια: «Ὁ ἐμβολιασμὸς μπορεῖ νὰ προκαλέσει μαζικὴ ἀνδρικὴ ὑπογονιμότητα!» O Hodkinson προλογίζει τὶς παρατηρήσεις του λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση «ἀντιεμβολιαστής», δηλαδὴ ἀντίπαλος τοῦ ἐμβολιασμοῦ, καὶ τονίζει τὴ σημασία ποὺ δίνει στὴν ἐπιστήμη ποὺ βασίζεται σὲ στοιχεῖα. Ἐπίσης, δὲν θέλει νὰ καταδικάσει πλήρως τὴν τεχνολογία τῶν ἐμβολιασμῶν μὲ mRNA. Τὴ θεωρεῖ ἔξυπνη τεχνολογία, ἀλλὰ τονίζει ὅτι πρόκειται γιὰ μία νέα τεχνολογία καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμηθοῦν οἱ παρενέργειες, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν ἀκόμη καὶ σὲ θανάτους. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν ὑπῆρξε πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ ποὺ νὰ ἔχει ὁδηγήσει σὲ τόσους πολλοὺς θανάτους. Στην πραγματικότητα, λέει ὁ Δρ. Hodkinson, προσποιοῦνται ὅτι θέλουν νὰ σώσουν ἀνθρώπους, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα σκοτώνουν ἀνθρώπους. Ὁ Δρ. Hodkinson τονίζει ὅτι ὑπάρχουν ἐπικίνδυνες μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις τῶν σημερινῶν ἐμβολιασμῶν mRNA ποὺ δὲν λαμβάνονται ὑπόψη ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα πρακτική. Αἰσθάνεται μάλιστα ὅτι εἶναι καθῆκον του νὰ πεῖ εὐθαρσῶς: «Σταματῆστε! Κοιτάξτε τὰ γεγονότα! Ἀναλύστε τὰ δεδομένα! Ἐλπίζω νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ ἂς δοῦμε πρῶτα τὰ δεδομένα!»

Οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες συνδέονται μὲ τοὺς ὑποδοχεῖς ACE2 στὸν πλακούντα καὶ στοὺς ὄρχεις

Ἡ μεγαλύτερη ἀνησυχία τοῦ Hodkinson ἀφορᾶ στοὺς ὑποδοχεῖς ACE 2, ποὺ βρίσκονται στὸν πλακούντα τῆς γυναίκας καὶ στοὺς ὄρχεις τοῦ ἄνδρα (ἀκριβῶς στὴν περιοχὴ ὅπου παράγεται τὸ σπέρμα). Δεδομένου ὅτι οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες –οἱ ὁποῖες παράγονται μαζικὰ ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς μὲ ἐμβόλια mRNA– κινοῦνται ἐλεύθερα μέσα στὸ σῶμα, φτάνουν σὲ μεγάλους ἀριθμοὺς στοὺς ὑποδοχεῖς ACE2, ποὺ βρίσκονται στὸν πλακούντα καὶ στοὺς ὄρχεις, καὶ προσδένονται σὲ αὐτοὺς τοὺς ὑποδοχεῖς. (Παρεμπιπτόντως, τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης τῆς Pfizer, τὰ ὁποῖα δημοσιοποιήθηκαν μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ συνέντευξη, ἔδειξαν ἐπίσης ὅτι οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες συσσωρεύονται στὶς ὠοθῆκες τῶν γυναικῶν.).

Ὁ Hodkinson ἀναφέρει ὅτι ἔχουν ἤδη ἐμφανιστεῖ ἀποβολὲς ὡς ἀποτέλεσμα τῶν «ἐμβολιασμῶν». Αὐτὸ εἶναι ἀνησυχητικό, ἀλλὰ ἀκόμη χειρότερο εἶναι ἡ πιθανὴ μόνιμη βλάβη στὰ ἀνδρικὰ ἀναπαραγωγικὰ ὄργανα. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ ἀναπαραγωγικὴ ἱκανότητα τῶν ἀνδρῶν ἔχει μειωθεῖ πάρα πολύ. Μελέτες δείχνουν μείωση ἕως καὶ 40 %, χωρὶς κανεὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὸ γιατί.

Ὁ Hodkinson ἐπισημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ προσδιοριστοῦν οἱ ἐπιπτώσεις ἑνὸς φαρμάκου ἢ ἐμβολίου στὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγικὴ ἱκανότητα ἐντὸς ἕξι μηνῶν. Μέχρι τώρα ἡ συνήθης πρακτικὴ στὴν Ἰατρικὴ ἦταν νὰ ἐξετάζεται αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη πτυχὴ σὲ διάστημα 2 ἕως 4 ἐτῶν.

Ἐξωφρενικὸ νὰ ἐμβολιάζουμε τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους!

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη εἶναι ἐξωφρενικὸ νὰ ἐμβολιάζουμε μὲ τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους. Ἀπὸ τὴ μιὰ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι, ἐξηγεῖ ὁ Hodkinson, δὲν κινδυνεύουν οὔτε ἀπὸ σοβαρὴ νόσο οὔτε ἀπὸ θάνατο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια αὐτὴ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση ἀσφαλής. Ἐπίσης, δὲν ὑπάρχει ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ ἐμβολιασμό. Ἀντιθέτως ἡ ἔκθεση τῶν ἀνθρώπων στὸν κίνδυνο τῆς ὑπογονιμότητας ἀποτελεῖ μεγάλη ἀπερισκεψία.

Πηγὴ

https://www.eyewideopen.org/?p=1825