Τὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ χάσουν ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους ἀπὸ τὴν ἀκιδικὴ πρωτεΐνη τῶν ἐμβολιασμένων ἀτόμων!

Ὁ Hervé Seligmann, εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Aix-Marseille τῆς Γαλλίας καὶ ἐρευνητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας. Ἔχει κάνει μία πολὺ σημαντικὴ ἔρευνα γιὰ τὸν συσχετισμὸ μεταξὺ τῆς αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐμβολιασμένων καὶ τῆς αὔξησης τῆς θνησιμότητας τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 15 ἐτῶν. Τὰ στοιχεῖα πού συγκέντρωσε περιλαμβάνονται στὴ μελέτη τοῦ “COVID–19 vaccination increases mortality of unvaccinated European children” («Ὁ ἐμβολιασμὸς γιὰ τὴ νόσο Covid–19 αὐξάνει τὴ θνησιμότητα τῶν ἀνεμβολίαστων παιδιῶν τῆς Εὐρώπης»). Τα δεδομένα του προέρχονται ἀπὸ 22 εὐρωπαϊκὲς χῶρες (ἀνάμεσά τους καὶ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος) καὶ χρονικὰ τοποθετοῦνται μεταξὺ Ἰανουαρίου καὶ Μαΐου 2021. Χρησιμοποίησε τὶς βάσεις δεδομένων “Ourworldindata” (γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐμβολιασμῶν πού ἔγιναν στὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ) καὶ “Euromomo” (γιὰ τὴ συνολικὴ ἑβδομαδιαία θνησιμότητα).

Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ εὑρήματά του εἶναι ὅτι οἱ ἔμμεσες ἐπιδράσεις τοῦ ἐμβολίου Covid–19 αὐξάνουν τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα στοὺς μὴ ἐμβολιασμένους. Αὐτὸ πιθανῶς νὰ ὀφείλεται στὴ μετάδοση ἀκιδικῶν πρωτεϊνῶν (spike proteins) ἢ καὶ ἄλλων μορίων ἐκ μέρους τῶν ἐμβολιασμένων πρὸς τοὺς ἀνεμβολίαστους. Πρόκειται γιὰ μεταφορὰ πρωτεϊνῶν ἢ συνοδευτικῶν οὐσιῶν ἀπὸ ἐμβολιασμένα σὲ μὴ ἐμβολιασμένα ἄτομα μέσῳ τῆς ἀπέκκρισης ὑγρῶν ὅπως ἡ βλέννα (μὲ τὸν βήχα ἢ καὶ τὴ φυσιολογικὴ ἀναπνοὴ) ἤ ἀκόμη καὶ τὸ μητρικὸ γάλα.

Προφανῶς γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ κυβέρνηση τῆς Γερμανίας εἰσήγαγε στὸν πρόσφατα ἀνανεωμένο νόμο «γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν λοιμώξεων» τὴν παράγραφο 21 ποὺ ἐπὶ λέξει λέει: «Σε περίπτωση ἐμβολιασμοῦ ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τὸν νόμο, ἐμβολιασμοῦ ποὺ ἀπαιτεῖται βάσει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος νόμου, ἐμβολιασμοῦ ποὺ συνιστᾶται στὸ εὐρὺ κοινὸ ἀπὸ τὴν ἀνώτατη ὑγειονομικὴ ἀρχὴ τοῦ ὁμόσπονδου κράτους… μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται ἐμβόλια ποὺ περιέχουν μικροοργανισμοὺς οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸν ἐμβολιαζόμενο καὶ νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀπὸ ἄλλους. Τὸ βασικὸ συνταγματικὸ δικαίωμα στὴ σωματικὴ ἀκεραιότητα (ἄρθρο 2, παράγραφος 2, πρόταση 1 τοῦ βασικοῦ νόμου) περιορίζεται ἐν προκειμένῳ».

Εἰδικὰ τὰ παιδιὰ ἐμφανίζουν ἀνεπιθύμητες παρενέργειες ἀπὸ αὐτὴ τὴ μετάδοση ἀκιδικῶν πρωτεϊνῶν ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμένους στοὺς ἀνεμβολίαστους. Ἰδιαίτερα ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι αὐτὲς οἱ ἀνεπιθύμητες παρενέργειες φαίνεται νὰ αὐξάνονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου. Ἕνα τραγικὸ παράδειγμα εἶναι ὁ θάνατος ἑνὸς μωροῦ πέντε μηνῶν στὶς ΗΠΑ, τὸ ὁποῖο πέθανε μέσα σὲ δύο ἡμέρες, ἀφότου ἡ μητέρα του ἐμβολιάστηκε μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς Biontech/Pfizer. Ἡ μητέρα ἐμβολιάστηκε στὶς 17 Μαρτίου καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸ μωρὸ κοκκίνισε, ἀνέβασε πυρετό, δὲν μποροῦσε νὰ φάει καὶ δὲν σταμάτησε νὰ κλαίει. Στὸ νοσοκομεῖο οἱ γιατροὶ διαπίστωσαν ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἐνζύμων στὸ συκώτι – σημάδι δηλητηρίασης. Τὸ μωρὸ πέθανε μέσα σὲ δύο ἡμέρες. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀμερικανικὸ σύστημα ἀναφορᾶς ἀνεπιθύμητων συμβάντων (VAERS), δὲν ὑπῆρχε ἄλλος λόγος γιὰ τὸν θάνατο τοῦ μωροῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔμμεση ἐπίδραση τοῦ «ἐμβολίου», ἡ ὁποία καταγράφεται στὸ σύστημα VAERS μὲ τὸν ἀριθμὸ συμβάντος 1166062-1.

Στὸ ἐπίπεδο τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 15 ἐτῶν στὶς 22 χῶρες ποὺ μελετήθηκαν, ὁ ἐμβολιασμὸς τοῦ 1% τῶν ἐνηλίκων ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση τοῦ μέσου ἑβδομαδιαίου ποσοστοῦ θανάτου τῶν ἀνεμβολίαστων παιδιῶν κατὰ 8%!!! Ὅμως, ἐπειδὴ τὰ γενικὰ ποσοστὰ θνησιμότητας μεταξὺ τῶν παιδιῶν εἶναι πολὺ χαμηλά, οἱ αὐξήσεις τῶν θανάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ ἐμβόλια περνοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπαρατήρητες.

Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς μελέτης ἀναφέρονται μόνο στὶς βραχυπρόθεσμες ἐπιπτώσεις τῶν ἐμβολιασμῶν. Οἱ ἐνδεχόμενες μακροχρόνιες συνέπειες (αὔξηση τῶν ποσοστῶν τῶν αὐτοάνοσων νοσημάτων, τῶν καρκίνων κ.λπ.) ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὰ ἐμβόλια δὲν ἀποτελοῦν, σύμφωνα μὲ τὸν Seligmann, ἀντικείμενο τῆς παρούσας μελέτης. Παρόλα αὐτά, τὶς θεωρεῖ πιθανὲς γιὰ ὅλες τὶς ἡλικιακὲς ὁμάδες.

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς μελέτης τοῦ Hervé Seligmann σὲ μορφὴ PDF

Πηγή:

https://www.eyewideopen.org/?p=1555