Δρ. Carrie Matej: Μετανθρωπισμός; Ἄνθρωπος τύπου 2; Ἕνα ἀφυπνιστικὸ κάλεσμα πρὸς ὅλο τὸν κόσμο!

Ἡ Δρ. Carrie Madej (Κάρρυ Μαντέι) σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἰατρικῶν Βιοεπιστημῶν τοῦ Κάνσας (Η.Π.Α.) καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Mercer τῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας (Η.Π.Α.). Γιὰ ὀκτὼ ἔτη ἦταν μέντορας φοιτητῶν Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ὀστεοπαθητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβανίας, καθοδηγώντας φοιτητὲς στὶς κλινικὲς ἐφαρμογὲς τῆς Ἰατρικῆς Παθολογίας. Ἐπίσης διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διευθύντρια δύο μεγάλων κλινικῶν στὴν πολιτεία τῆς Γεωργίας τῶν Η.Π.Α. Ἀπὸ τὸ 2015 ἀσχολεῖται ἐπισταμένα μὲ τὴ φιλανθρωπία, προσφέροντας ὡς ἐθελόντρια τὶς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες της στὴ Δομινικανὴ Δημοκρατία, μία χώρα τῆς Καραϊβικῆς, ὅπου πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ συνθῆκες μεγάλης φτώχιας.

Ἡ Δρ. Carrie Matej τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020 δημοσίευσε ἕνα συγκλονιστικὸ βίντεο, τὸ ὁποῖο ἀπευθυνόταν σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ μᾶς καλοῦσε ὅλους σὲ ἀφύπνιση καὶ δράση. Στὸ βίντεο αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατὶ τὰ «ἐμβόλια» γιὰ τὸν κορωνοϊὸ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα, καθότι δύνανται νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸν μετανθρωπισμό (transhumanism), δηλαδὴ στὴ δημιουργία γενετικὰ τροποποιημένων ἀνθρώπων, ποὺ θὰ τελοῦν ὑπὸ τεχνολογικὴ παρακολούθηση καὶ θὰ ἔχουν ἀπωλέσει βασικὲς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες. Περιληπτικὰ τὸ βίντεο αὐτὸ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

(1) Ὑπάρχουν τεχνολογίες οἱ ὁποῖες προωθοῦνται μὲ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν γενετικὰ τροποποιημένους ἀνθρώπους. Ἔτσι θὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν μετανθρωπισμό.

(2) Δὲν ἔχουν γίνει οἱ ἀπαιτούμενες πειραματικὲς ἔρευνες γιὰ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια», οἱ ὁποῖες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν διαρκέσει πέντε ἢ ἕξι χρόνια.

(3) Καταγράφηκαν σημαντικὲς παρενέργειες στὶς ὁμάδες τῶν ἀνθρώπων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὶς δοκιμὲς αὐτῶν τῶν «ἐμβολίων» (Σημείωση: Τὸ βίντεο δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τῶν ἐμβολίων. Σήμερα γνωρίζουμε ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν πληθώρα τῶν παρενεργειῶν ποὺ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» προκαλοῦν.)

(4) Δὲν γνωρίζουμε τὶς μακροπρόθεσμες παρενέργειες ποὺ θὰ ἔχουν τὰ «ἐμβόλια». Ἀναμένεται πιθανὴ αὔξηση τῶν ποσοστῶν τοῦ καρκίνου, αὔξηση τῶν μεταλλαγμένων γονιδίων καθὼς ἐπίσης αὐξημένες αὐτοάνοσες ἀντιδράσεις.

(5) Τὰ ἐμβόλια θὰ ἐνεργοποιοῦν μιὰ διαδικασία ποὺ ὀνομάζεται «ἐπιμόλυνση» (transfection). Ἡ ἐπιμόλυνση εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ δημιουργοῦμε γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς. Ἐὰν γίνουμε γενετικὰ τροποποιημένοι, δὲν θὰ εἴμαστε ὑγιεῖς.

(6) Ἡ ἐπιμόλυνση μπορεῖ νὰ προκαλεῖ μία προσωρινὴ ἀλλαγὴ στὸ κύτταρο, εἶναι ὅμως πιθανὸ αὐτὴ ἡ προσωρινὴ ἀλλαγὴ νὰ σταθεροποιηθεῖ καὶ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ γονιδίωμά μας. Ἐνδέχεται μάλιστα νὰ εἶναι τόσο σταθερή, ὥστε νὰ ἀρχίσει νὰ ἀναπαράγεται, ὅταν τὸ γονιδίωμα ἀναπαράγεται, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ εἶναι πλέον μόνιμο μέρος τοῦ γονιδιώματός μας.

(7) Τὸ συνθετικὸ RNA ἤ DNA, ποὺ θὰ δημιουργεῖται μὲ τὴ δράση τῶν ἐμβολίων, ἔχει ἤδη κατοχυρωθεῖ μὲ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας. Δηλαδὴ κάποιοι ἔχουν τὴν ἰδιοκτησία του. Ἐρώτημα γιὰ προβληματισμό: Ἐὰν αὐτὸ τὸ συνθετικὸ RNA ἤ DNA εἰσαχθεῖ στὸ γονιδίωμά μας, ἐνδεχομένως ὅλοι ὅσοι κατέχουν τὰ σχετικὰ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας (π.χ. ἡ ἑταιρεία Moderna, τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς», τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῶν Η.Π.Α.) νὰ θεωροῦνται ἰδιοκτῆτες μέρους τοῦ γονιδιώματός μας; Τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει αὐτό;

(8) Τὸ «ἐμβόλιο» γιὰ τὸν κορωνοϊὸ θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἔνζυμο λουσιφεράση, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιότητες βιοφωταύγειας. Θὰ μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ μὲ μία εἰδικὴ ἐφαρμογὴ στὸ iPhone, ὁπότε θὰ ἐμφανίζεται ἕνας ψηφιακὸς κωδικός, ἕνα ψηφιακὸ ἀποτύπωμα, ἕνα ψηφιακὸ μοτίβο, πού θὰ πιστοποιεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐμβολιασμένος.

(9) Ἡ ὑδρογέλη εἶναι τὸ ὑλικὸ μέσα στὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται τὸ «ἐμβόλιο» καὶ ἡ λουσιφεράση. Ἡ ὑδρογέλη εἶναι προϊὸν νανοτεχνολογίας καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ συνδεθεῖ μὲ τεχνητὴ νοημοσύνη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ μποροῦν νὰ συλλέξουν πληροφορίες ἀπὸ τὸ σῶμα μας.

(9) Ὁ Μπὶλ Γκέιτς καὶ ἄλλοι προωθητὲς τῶν «ἐμβολίων» εἶναι ἐκπεφρασμένοι εὐγονιστές, δηλαδὴ ἐπιθυμοῦν τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Εἶναι ἀνησυχητικὸ ὅτι ἤδη αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποστηρίζουν ἔρευνες καὶ τεχνολογίες ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ γονιδιακὴ ἐξάλειψη ἔμβιων εἰδῶν ἀπὸ τὸν πλανήτη μας.

(10) Οἱ φαρμακοβιομηχανίες ποὺ κατασκευάζουν τὰ «ἐμβόλια» ἔχουν ἐπισήμως (μὲ ἔγκριση τῶν κυβερνήσεων) ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ κάθε εὐθύνη γιὰ τὶς ὁποιεσδήποτε βλαβερὲς ἐπιπτώσεις τους. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ὕποπτο.

(11) Οἱ γιατροὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο λογοκρίνονται σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ κάνουν γιὰ τὴ θεραπεία ἢ τὴν πρόληψη τοῦ Covid-19. Διότι, ἐὰν ὑπάρχει πραγματικὴ θεραπεία ἢ πρόληψη, οἱ κυβερνήσεις δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν αὐτὸ τὸ «ἐμβόλιο».

(Σημείωση «Χριστιανικῆς Ἀντίστασης»: Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὑδροξυχλωροκίνη ἢ ἡ ἰβερμεκτίνη εἶναι δοκιμασμένα φάρμακα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ ἀποδεδειγμένα βοηθοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ τόσο στὴν πρόληψη ὅσο καὶ στὴ θεραπεία τοῦ κορωνοϊοῦ. Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἀποκρύπτεται καὶ οἱ γιατροὶ ποὺ χρησιμοποιοῦν μὲ ἐπιτυχία τὰ φάρμακα αὐτὰ βρίσκονται σὲ δυσμένεια!)

(12) Πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε συλλογικά, γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸν κίνδυνο τοῦ μετανθρωπισμοῦ.

 

Πηγὲς

https://www.bitchute.com/video/MZ8h6B748w5m/

https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/carrie-madej.html

https://tasthyras.wordpress.com/2020/09/16/

 Παρακάτω παραθέτουμε τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ ἐν λόγῳ βίντεο. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τὸ ἀνοίξετε καὶ σὲ μορφὴ pdf, νὰ τὸ ἐκτυπώσετε καὶ νὰ τὸ διαδώσετε:

Μετανθρωπισμός; Ἄνθρωπος τύπου 2;

Ἕνα ἀφυπνιστικὸ κάλεσμα πρὸς ὅλο τὸν κόσμο!

Τῆς Ἀμερικανίδας ἰατροῦ Δρ. Carrie Madej

Μετανθρωπισμός: Γενετικὰ τροποποιημένοι ἄνθρωποι!

Τί πιστεύετε γιὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ Ἄνθρωπο τύπου 1 σὲ Ἄνθρωπο τύπου 2; Καὶ τί σημαίνει αὐτό; Τὸ νὰ μεταβοῦμε ἀπὸ τὸν Ἄνθρωπο 1, ὅπως τώρα γνωρίζουμε τὸν ἑαυτό μας, στὸν Ἄνθρωπο 2 ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν μετανθρωπισμό. Ἐὰν δὲν εἶστε ἐξοικειωμένοι μὲ αὐτὸν τὸν ὅρο, πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ὅπως ἐμᾶς πού συγχωνεύονται μὲ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνεται ὡραῖο. Μπορεῖ νὰ ἔχουμε κάποιες ὑπεράνθρωπες ἱκανότητες. Ἴσως νὰ μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε κάτι καὶ νὰ συμβαίνει. Ἴσως νὰ ἔχουμε κάποιες φυσικὲς ἱκανότητες, ποὺ θὰ εἶναι σχεδὸν ὑπεράνθρωπες. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδέα, αὐτὸ βλέπεις σὲ ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Καὶ ἐγώ, ποὺ σκέφτομαι γι’ αὐτὸ τὸ θέμα, λέω: «Ἔχω λίγο χρόνο. Νομίζω ὅτι αὐτὸ θὰ συμβεῖ πολλὰ χρόνια μετά, στὸ μέλλον». Ὡστόσο εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τώρα – τώρα, αὐτὴ τὴ στιγμή! Πρέπει νὰ πάρουμε μία ἀπόφαση. Ἀνακάλυψα ὅτι πρέπει νὰ πάρουμε μία ἀπόφαση σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἐπειδὴ διερεύνησα τὸ προτεινόμενο ἐμβόλιο Covid-19. Αὐτὸ εἶναι τὸ κάλεσμά μου, γιὰ νὰ ξυπνήσουν οἱ ἄνθρωποι!

Κοίταξα τὰ πλεονεκτήματα τοῦ προτεινόμενου ἐμβολίου καὶ τὰ μειονεκτήματά του. Τρόμαξα! Θέλω νὰ γνωρίζετε γιὰ αὐτό. Πρέπει νὰ εἶστε πολὺ καλὰ ἐνημερωμένοι, γιατὶ αὐτὸ τὸ νέο ἐμβόλιο δὲν μοιάζει μὲ τὸ συνηθισμένο σας ἐμβόλιο κατὰ τῆς γρίπης. Αὐτὸ εἶναι κάτι πολὺ διαφορετικό. Αὐτὸ εἶναι κάτι ὁλοκαίνουργιο. Αὐτὸ εἶναι κάτι ἐντελῶς πειραματικὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φυλή. Δὲν εἶναι μόνο διαφορετικοῦ τύπου ἐμβόλιο. Ὑπάρχουν τεχνολογίες οἱ ὁποῖες προωθοῦνται μὲ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο ποὺ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ζοῦμε: ποιοί εἴμαστε καὶ τί εἴμαστε. Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει πολὺ γρήγορα.

Ἴσως γνωρίζετε μερικοὺς ἀνθρώπους: τὸν Elon Musk, ποὺ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ SpaceX καὶ τῆς Tesla Automotive, καθὼς καὶ τὸν Ray Kurzweil, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ στελέχη τῆς Google. Αὐτοὶ εἶναι αὐτοανακηρυγμένοι μετανθρωπιστές. Πιστεύουν ὅτι πρέπει νὰ «ἀλλάξουμε» σὲ Ἄνθρωπο 2 καὶ εἶναι πολὺ μεγάλοι ὑποστηρικτὲς αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς. Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ μπορεῖ νὰ γνωρίζετε τὰ ὀνόματά τους. Ὅλοι τους ἀσχολοῦνται μὲ αὐτό, ὁπότε πρέπει νὰ τὸ ψάξετε.

Νομίζω ὅτι ὁ εὐκολότερος τρόπος νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω εἶναι νὰ κοιτάξουμε μία ἀπὸ τὶς πρωταγωνίστριες ἑταιρεῖες γιὰ τὸ ἐμβόλιο, νὰ δοῦμε τὸ ἱστορικό της καὶ νὰ σᾶς πῶ πῶς θέλουν νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο. Νομίζω ὅτι θὰ ξεκαθαρίσουν πολλὰ πράγματα. Γιὰ παράδειγμα, ἡ Moderna εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτοπόρους γιὰ τὸ ἐμβόλιο Covid-19. Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ Moderna ἱδρύθηκε ἀπὸ ἕνα ἄτομο ἀπὸ τὸ Χάρβαρντ, ὀνόματι Ντέρεκ Ρόσι. Aὐτὸς ὁ ἐρευνητὴς πέτυχε νὰ πάρει κάποιο τροποποιημένο RNA, νὰ ἐπαναπρογραμματίσει ἕνα βλαστοκύτταρο στὸ σῶμα καὶ νὰ τοῦ ἀλλάξει τὴ λειτουργία του. Οὐσιαστικὰ αὐτὸ πού ἔκανε ἦταν νὰ τὸ τροποποιήσει γενετικά. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπέδειξε ὅτι μπορεῖς νὰ τροποποιήσεις γενετικὰ κάτι χρησιμοποιώντας τροποποιημένο RNA. Ἔτσι ἵδρυσαν τὴν ἑταιρεία Moderna πάνω σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα. Πρόκειται γιὰ μία νεοσυσταθείσα ἑταιρεία. Δὲν ἔχουν περάσει πολλὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἡ ἐταιρεία αὐτὴ μέχρι τώρα δὲν ἔχει φτιάξει οὔτε ἕνα ἐμβόλιο, οὔτε ἕνα φάρμακο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ πρῶτο τους προϊόν.

Πειραματικὰ ἐμβόλια = πολλὲς καὶ σημαντικὲς παρενέργειες

Ἡ Moderna –ὅπως καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες– προχωράει πολὺ γρήγορα τὸ ἐμβόλιο. Πηγαίνει ἀπὸ τὴ Φάση 1 στὴ Φάση 2 πολὺ πολὺ γρήγορα. Στὴν πραγματικότητα πέρασε ἀπὸ τὴν Φάση 1 στὴν Φάση 3 καὶ ἔκανε πειράματα ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ τρέχοντος ἔτους (2020) ἕως τώρα (24 Αὐγούστου 2020). Εἶναι ἀπίστευτο. Συνήθως ἡ ἔρευνα διαρκεῖ πέντε ἤ ἕξι χρόνια. Πῶς μποροῦν καὶ τὸ κάνουν αὐτὸ μὲ τὰ δεδομένα ἀσφάλειας καὶ ἀποτελεσματικότητας ποὺ χρειαζόμαστε;

Θέλω νὰ γνωρίζετε ὅτι στὴ Φάση 2 χρησιμοποιοῦν μόνο 30 μὲ 45 ἀνθρώπους. Στὴ δοκιμαστικὴ μελέτη τῆς Moderna χρησιμοποίησαν μόνο 45 ἀνθρώπους. Καὶ στὴν ὁμάδα ποὺ δόθηκε ὑψηλὴ δόση τὸ 100% τῶν ἀνθρώπων αὐτῆς τῆς ὁμάδας εἶχε συστημικὲς παρενέργειες. Τὸ 100%! Καὶ αὐτὲς εἶναι παρενέργειες πού βλέπουμε μόνο στὸ ἄμεσο χρονικὸ διάστημα. Στην ὁμάδα πού δόθηκε χαμηλὴ δόση τοῦ ἐμβολίου τὸ 80% εἶχε συστημικὲς παρενέργειες.

Δὲν γνωρίζουμε κὰν τὶς παρενέργειες ποὺ θὰ ἔχει μακροπρόθεσμα. Θὰ χρειαζόμασταν πολὺ περισσότερο χρόνο, ἴσως καὶ χρόνια. Ἀλλὰ γνωρίζουμε, βάσει προηγούμενων μελετῶν σὲ ζῶα, ὅπου γίνεται χρήση αὐτῆς τῆς τεχνολογίας, ὅτι ἀναμένεται πιθανὴ αὔξηση τῶν ποσοστῶν τοῦ καρκίνου, αὔξηση τῶν μεταλλαγμένων γονιδίων –μεταλλαξογένεση, δημιουργία μεταλλάξεων ἐξαιτίας τῆς δράσεως φυσικῶν ἤ χημικῶν παραγόντων– καθὼς ἐπίσης αὐξημένες αὐτοάνοσες ἀντιδράσεις. Γιὰ παράδειγμα σὲ μερικὲς μελέτες πού ἔγιναν σὲ κουνάβια εἶδαν ὅτι, ὅταν τὰ κουνάβια ἐκτέθηκαν στὸν ἰό (ἀπὸ τὸν ὁποῖον προσπαθοῦσαν νὰ προστατεύσουν τὸ κουνάβι), ἀφότου πῆραν τὸ ἐμβόλιο, τὰ κουνάβια εἶχαν ὑπερβολικὴ ἀνοσοαπόκριση. Στὴν πραγματικότητα τὸ ἐμβόλιο ἔβλαψε τὰ κουνάβια. Εἶχαν περισσότερες φλεγμονὲς στοὺς πνεύμονες, περισσότερο πνευμονικὸ ὑγρό, ἀκόμη καὶ προβλήματα μὲ τὸ συκώτι τους. Αὐτὲς λοιπὸν εἶναι μακροπρόθεσμες ἀντιδράσεις. Μποροῦν νὰ φανοῦν μὲ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τὰ δεδομένα. Ὑπάρχει λοιπὸν ρίσκο.

Πλατφόρμα μικροβελόνων

Καὶ πῶς θὰ τὸ κάνουν αὐτό; Προτείνουν νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἕνα μέσο. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο ὑπάρχει μία ἰδέα πού ὀνομάζεται «πλατφόρμα μικροβελόνων». Αὐτὸ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸ MIT (Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μασαχουσέτης) καὶ εἶπαν ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ παραχθεῖ πολὺ εὔκολα καὶ μαζικά. Γι’ αὐτὸ προτείνουν αὐτὴ τὴν τεχνολογία. Πολλὰ ἑκατομμύρια ἐμβόλια θὰ μποροῦν νὰ παρασκευαστοῦν γρήγορα. Ἐπίσης θὰ μπορεῖτε νὰ τὸ χορηγήσετε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι στὸν ἑαυτό σας. Ἡ ἰδέα εἶναι νὰ πάρετε ἕναν αὐτοκόλλητο ἐπίδεσμο, ποὺ μοιάζει μὲ τὸ τσιρότο πού ἀγοράζετε στὸ φαρμακεῖο. Σᾶς ἀποστέλλεται μέσῳ Amazon ἤ UPS ἤ κάποιας ἄλλης μεταφορικῆς ἑταιρείας. Τὸ βγάζετε ἀπὸ τὸ πακέτο, τὸ βάζετε στὸ χέρι σας, τὸ πιέζετε καὶ μετὰ τραβᾶτε τὸ αὐτοκόλλητο καὶ ἔχετε ἐμβολιαστεῖ!

Πῶς γίνεται αὐτό; Σὲ αὐτὸ τὸ τσιρότο ὑπάρχουν μικροσκοπικὲς καρφίτσες, μικροσκοπικὲς βελόνες. Καὶ αὐτὸ σχεδιάστηκε, ὥστε νὰ μιμεῖται τὸ δάγκωμα τοῦ φιδιοῦ (viper fang). Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς μικροσκοπικὲς καρφίτσες –ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν θὰ τὶς νιώσετε πολύ– ὑπάρχει ἕνα ὑλικὸ πού ὀνομάζεται ὑδρογέλη (hydrogel). Μέσα στὴν ὑδρογέλη θὰ βρίσκεται τὸ ἔνζυμο λουσιφεράση (luciferase) καθὼς καὶ τὸ ἐμβόλιο.

Ἐμβόλιο καὶ ἐπιμόλυνση

Τί εἶναι λοιπὸν ὅλο αὐτό; Καταρχὰς παίρνετε τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο εἶναι τροποποιημένο RNA ἤ τροποποιημένο DNA. Ἂς δοῦμε τὸ ἐμβόλιο τῆς Moderna μὲ τὸ τροποποιημένο RNA [MOD (modified) – E – RNA = Moderna). Ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ τροποποιημένο RNA οἱ μικροβελόνες θὰ μποροῦσαν νὰ τρυπήσουν τὴν κυτταρικὴ μεμβράνη. Αὐτὸ τὸ συνθετικὸ RNA εἶναι ἕνας κώδικας γιὰ ἕνα μέρος τοῦ ἰοῦ. Θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιήσουν συνθετικὸ DNA, τὸ ὁποῖο θὰ πάει στὸν πυρήνα τῶν κυττάρων σας. Μετὰ τὸ σῶμα σας θὰ ἀρχίσει νὰ τὸ μεταγράφει. Θὰ ἀρχίσει νὰ τὸ διαβάζει καὶ νὰ ἀναπαράγει περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ ἰοῦ. Γιατί νὰ θέλουμε τὸ σῶμα μας νὰ ἀναπαράγει περισσότερο ἰὸ ἤ μέρος τοῦ ἰοῦ; Ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι τὸ σῶμα μας θὰ συνηθίσει νὰ τὸν βλέπει, θὰ ξέρει πῶς νὰ ἀναπαράγει ἀντισώματα καὶ θὰ ἔχει βελτιωμένη ἀπόκριση Τ–κυττάρων. Ὅταν προσβληθεῖ στὸ μέλλον τὸ σῶμα μας, θὰ ξέρει ἤδη πῶς νὰ τὸν πολεμήσει καὶ θὰ ἔχει καλύτερη ἀνταπόκριση.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι χρησιμοποιοῦν μία διαδικασία ποὺ ὀνομάζεται «ἐπιμόλυνση» (transfection). Ἡ ἐπιμόλυνση εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ δημιουργοῦμε γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς. Νομίζω ὅτι γνωρίζετε γιὰ τὰ μεταλλαγμένα φροῦτα καὶ τὰ λαχανικά. Δὲν εἶναι τόσο ὑγιεινὰ ὅσο τὰ κανονικὰ φροῦτα καὶ λαχανικά. Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ἐὰν γίνουμε γενετικὰ τροποποιημένοι, δὲν θὰ εἴμαστε τόσο ὑγιεῖς. Ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ἔχουμε μακροχρόνιες μελέτες πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Οἱ παραγωγοὶ ἐμβολίων ἔχουν δηλώσει ὅτι τὸ ἐμβόλιο δὲν θὰ ἀλλάξει τὸ DNA μας, τὸ γονιδίωμά μας. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ἐὰν χρησιμοποιοῦμε αὐτὴ τὴ διαδικασία, γιὰ νὰ φτιάξουμε ἕναν γενετικὰ τροποποιημένο ὀργανισμό, γιατὶ δὲν θὰ συνέβαινε τὸ ἴδιο πράγμα στὸν ἄνθρωπο;

Ἄν κοιτάξετε τὸν ὁρισμὸ τῆς ἐπιμόλυνσης, θὰ δεῖτε ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι μία προσωρινὴ ἀλλαγὴ στὸ κύτταρο. Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι ποὺ οἱ παραγωγοὶ ἐμβολίων ἐπικαλοῦνται, τὸ ὅτι εἶναι προσωρινή. Εἶναι ὅμως πιθανὸ αὐτὴ ἡ προσωρινὴ ἀλλαγὴ στὸ κύτταρο νὰ σταθεροποιηθεῖ καὶ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ γονιδίωμα. Καὶ νὰ εἶναι τόσο σταθερή, ὥστε νὰ ἀρχίσει νὰ ἀναπαράγεται, ὅταν τὸ γονιδίωμα ἀναπαράγεται, πράγμα πού σημαίνει ὅτι εἶναι πλέον μόνιμο μέρος τοῦ γονιδιώματός μας. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ρίσκο ποὺ παίρνουμε. Ἑπομένως ἡ ἐπιμόλυνση μπορεῖ νὰ εἶναι προσωρινὴ ἤ μπορεῖ νὰ εἶναι μόνιμη. Δὲν θὰ τὸ ξέρουμε αὐτὸ παρὰ μόνο μετὰ ἀπὸ χρόνια. Ἔχουμε λοιπὸν κάτι πού μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸ γονιδίωμά μας. Εἶναι μία πιθανότητα. Καὶ κάτι ἀκόμα πάνω σὲ αὐτό: Ἐὰν τὰ ἐμβόλια θὰ ἀλλάζουν τὸ γονιδίωμα, ποιές θὰ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις;

Πρέπει ἐπίσης νὰ γνωρίζουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα συνθετικὸ κομμάτι DNA ἢ RNA. Ἂν ἐνσωματωθεῖ στὸ γονιδίωμα ἑνὸς ἀνθρώπου, θὰ εἶναι συνθετικό, δὲν θὰ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση. Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. τὸ συνθετικὸ DNA μπορεῖ νὰ κατοχυρωθεῖ μὲ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας. Ἀλλὰ τὰ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας ἔχουν ἰδιοκτῆτες. Ἑπομένως τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ ἐμᾶς; Τί θὰ γίνει ἐὰν τὸ συνθετικὸ RNA ἤ DNA εἰσαχθεῖ στὸ γονιδίωμά μας; Σημαίνει ὅτι ἡ Moderna ἤ τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς», ἤ τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῶν Η.Π.Α. –ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πού ἐμπλέκονται στὰ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας– μὲ κάποιον τρόπο θὰ εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες μέρους τοῦ γονιδιώματός μας; Εἶναι μία πιθανότητα καὶ πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε.

Λουσιφεράση

Τὸ ἑπόμενο ποὺ θὰ χορηγήσουν εἶναι τὸ ἔνζυμο λουσιφεράση (luciferase ἀπὸ τὸ Lucifer – Ἑωσφόρος). Τὸ ὀνόμασαν καὶ τὸ κατοχύρωσαν μὲ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας ὡς «λουσιφεράση». Δὲν μοῦ ἀρέσει αὐτὸ τὸ ὄνομα [ἐπειδὴ παραπέμπει στὸν Ἑωσφόρο, τὸν διάβολο]. Τὸ ὀνόμασαν λουσιφεράση, ἐπειδὴ ἔχει ἰδιότητες βιοφωταύγειας, πού σημαίνει ὅτι παράγει φῶς ἢ ἔχει μία πηγὴ φωτός. Καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα σας καὶ δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε. Μὲ τὴ λουσιφεράση θέλουν νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι ἔχετε ἐμβολιαστεῖ. Δὲν ἐμπιστεύονται τὰ ἰατρικὰ ἀρχεῖα. Δὲν σᾶς ἐμπιστεύονται, ἐὰν βεβαιώνετε ὅτι ἔχετε ἐμβολιαστεῖ. Θέλουν νὰ εἶναι βέβαιοι. Θέλουν νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι ἦταν ἐπιτυχεῖς. Ὅτι ἔγινε μία ἐπιτυχὴς ἐπιμόλυνση, μία ἐπιτυχημένη γονιδιακὴ τροποποίηση. Ὁπότε, ὅταν παίρνετε τὸ ἔνζυμο λουσιφεράση, ἂν ἔχετε ἕνα iPhone ἤ μία εἰδικὴ ἐφαρμογὴ στὸ iPhone, μπορεῖτε νὰ σκανάρετε πάνω ἀπὸ ἐκείνη τὴν περιοχὴ καὶ νὰ ἐμφανιστεῖ ἕνας ψηφιακὸς κωδικός, ἕνα ψηφιακὸ ἀποτύπωμα, ἕνα ψηφιακὸ μοτίβο, κάτι πού θὰ πιστοποιεῖ ὅτι ἔχετε ἐμβολιαστεῖ. Ἡ λουσιφεράση τηρεῖ τὸ ἀρχεῖο τοῦ ἐμβολιασμοῦ σας. Σᾶς δίνει ἐπίσης μία ταυτότητα, ἕναν ἀριθμό, ἕναν γραμμωτὸ κώδικα, μία ἐπωνυμία –πεῖτε τὸ ὅπως θέλετε– ἕνα τατουάζ. Ὅλα τὸ ἴδιο εἶναι. Γίνεστε κάτι σὰν προϊόν!

Ὑδρογέλη

Τὸ τρίτο ποὺ ἀνέφερα εἶναι ἡ ὑδρογέλη. Ἡ ὑδρογέλη εἶναι στὴν πραγματικότητα μία ἐφεύρεση τῆς DARPA, τῆς ὑπηρεσίας προηγμένων ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν. Αὐτοὶ εἶναι κάτι σὰν μία ὁμάδα ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας (Πεντάγωνο) τῆς κυβέρνησης τῶν Η.Π.Α. Κάνουν αὐτὲς τὶς φανταστικὲς ἐφευρέσεις. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ ὑδρογέλη. Μπορεῖτε νὰ ψάξετε στὸ Youtube. Κοιτάξτε γιὰ τὴν Profusa, μία ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ φτιάχνουν τὴν ὑδρογέλη, γιὰ τὴν DARPA καθὼς καὶ γιὰ τὴ λέξη «ὑδρογέλη», καὶ θὰ βρεῖτε μερικὰ δίλεπτα βίντεο ποὺ τὴν περιγράφουν. Ἡ ὑδρογέλη εἶναι νανοτεχνολογία, μικροσκοπικὰ ρομπότ. Καὶ αὐτὰ τὰ μικροσκοπικὰ ρομπότ –τὸ ξέρω ὅτι ἀκούγεται τρελό, ἀκόμα καὶ σὲ μένα, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ γίνει!– μποροῦν νὰ ἀποσυναρμολογηθοῦν, νὰ ἐπανασυναρμολογηθοῦν καὶ νὰ κάνουν διαφορετικὰ πράγματα.

Αὐτὴ ἡ ὑδρογέλη εἶναι πράγματι νανοτεχνολογία, εἶναι κάτι ρομποτικὸ ἤ κάτι ποὺ ἔχει τεχνητὴ νοημοσύνη. Ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ συνδεθεῖ μὲ τεχνητὴ νοημοσύνη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ ἀπευθείας καὶ νὰ συλλέξει πληροφορίες ἀπὸ τὸ σῶμα σας. Νὰ τὶς συλλέξει καὶ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ smartphone σας, μὲ τὸ cloud, μὲ κάποια ἄλλη «ἔξυπνη» συσκευή. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ γίνει αὐτό, θὰ γίνεται γιὰ 24 ὧρες τὴν ἡμέρα, 7 ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα, 365 ἡμέρες τὸν χρόνο. Σκεφτεῖτε το! Σκεφτεῖτε πῶς αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει μονομιᾶς τὴν ἰδιωτικότητά μας, τὴν αὐτονομία μας, τὶς ἐλευθερίες μας. Αὐτὴ ἡ νανοτεχνολογία μπορεῖ νὰ συλλέξει δεδομένα ὅπως τὸ σάκχαρο στὸ αἷμα σας, τὸ ὀξυγόνο καὶ τὴν ἀρτηριακή σας πίεση. Ἐντάξει, ἀκούγονται ὡραία. Μπορεῖ ὅμως νὰ συλλέξει καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα. Λένε ὅτι μπορεῖ νὰ συλλέξει τὰ συναισθήματά σας ἢ τὸν ἐμμηνορροϊκὸ κύκλο σας· τὴ δραστηριότητά σας· τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ τοῦ σώματός σας, ἐὰν πήρατε φάρμακα. Ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ δεῖ ἐὰν πήρατε μία λίστα φαρμάκων (ἤ ναρκωτικῶν). Ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ δεῖ σχεδὸν ὁτιδήποτε συμβαίνει μέσα στὸ σῶμα σας. Καὶ ποῦ πηγαίνουν ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες; Αὐτὸ δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ. Ποιός προστατεύει αὐτὲς τὶς πληροφορίες; Γιὰ ποιόν λόγο τὶς χρησιμοποιοῦν; Αὐτὰ εἶναι πολὺ σοβαρὰ θέματα.

Τὸ ἄλλο πράγμα ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζετε εἶναι ὅτι μπορεῖτε νὰ συνδεθεῖτε μὲ αὐτὸν τὸν συνδυασμὸ τεχνητῆς νοημοσύνης ὑδρογέλης καὶ νανοτεχνολογίας, ὅπως συνδέεστε μὲ τὸ κινητό σας τηλέφωνο. Μπορεῖτε νὰ στείλετε ἕνα μήνυμα κειμένου, νὰ στείλετε ἕνα e-mail, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβετε ἐπίσης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μποροῦμε νὰ λάβουμε πληροφορίες. Ποιές πληροφορίες θὰ ἔρχονται σὲ ἐμᾶς; Θὰ ἐπηρεάζουν τὴ διάθεσή μας, τὴ συμπεριφορά μας; Θὰ ἐπηρεάζουν τὸ πῶς σκεφτόμαστε ἢ τὶς ἀναμνήσεις μας; Βλέπω τόσα πολλὰ λάθος πράγματα μὲ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο. Καὶ βλέπω ὅτι δὲν τὰ συζητᾶμε στὰ ΜΜΕ καὶ αἰσθάνομαι ὅτι αὐτὲς οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες μᾶς λένε ὠμὰ ψέματα, ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὸ DNA μας. Σύμφωνα μὲ ὅλους τοὺς ὁρισμοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν, αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὸ DNA μας.

Ποιοί προωθοῦν τὰ ἐμβόλια;

Βλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ κίνδυνοι καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ γνωρίζουμε ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ μεταβοῦμε ἀπὸ τὸν Ἄνθρωπο 1 στὸν Ἄνθρωπο 2. Ἐπιτρέψτε μου ἐπίσης νὰ σᾶς πῶ ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια ὑπάρχουν μερικὰ μεγάλα ὀνόματα. Πάντα θὰ βλέπετε τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῆς κυβέρνησης τῶν Η.Π.Α. Μερικὲς φορὲς τὴν DARPA, ὅπως σᾶς ἀνέφερα. Γιατὶ ἐμπλέκεται ὁ στρατὸς μὲ τὰ ἐμβόλιά μας; Βλέπετε παντοῦ τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς». Ἄν ψάξετε, θὰ βρίσκετε αὐτὸ τὸ ὄνομα σχεδὸν πάντα. Ἂς ἐξετάσουμε τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς». Ἂς κοιτάξουμε τὸ ἱστορικό του. Ἂς δοῦμε τί πιστεύει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὁ Μπὶλ Γκέιτς. Προέρχεται ἀπὸ οἰκογένεια εὐγονιστῶν. Τί σημαίνει «εὐγονική»; Ἔλεγχος τοῦ πληθυσμοῦ! Ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι στὸν πλανήτη καὶ πρέπει νὰ λιγοστέψουν. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ γνωρίζουμε. Ὁ Μπὶλ Γκέιτς σὲ ἕνα βίντεο λέει ὅτι πιστεύει πὼς μὲ ἕνα πολὺ καλὸ νέο ἐμβόλιο θὰ μποροῦμε νὰ μειώσουμε τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς κατὰ 10 μὲ 15 τοῖς ἑκατό! Λοιπόν, ποιός θὰ μείνει καὶ ποιός θὰ φύγει; Καὶ ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἀποφασίσει; Ὁ Μπὶλ Γκέιτς δὲν ἔχει ἰατρικὸ ὑπόβαθρο. Δὲν ἔχει ὑπόβαθρο ἐπιδημιολογίας. Δὲν ἔχει ἐπιστημονικὸ ὑπόβαθρο. Δὲν εἶναι ἰατρός. [Χωρίς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι, ἐὰν τὰ εἶχε ὅλα αὐτά, θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσει ποιοί θὰ ζήσουν καὶ ποιοί θὰ πεθάνουν]. Εἶναι προγραμματιστὴς λογισμικοῦ. Αὐτὰ εἶναι τὰ προσόντα του.

Γονιδιακὴ ἐξάλειψη

Πάντα ψάχνω νὰ δῶ ποιός ἔχει συμφέρον. Ποιά εἶναι τὰ κίνητρά τους. Ποιά εἶναι τὰ κίνητρα τοῦ Γκέιτς. Γνωρίζουμε ἤδη τὸ οἰκογενειακό του ὑπόβαθρο. Λοιπόν, αὐτὸ πού εἶναι πολὺ ἀνησυχητικὸ γιὰ μένα εἶναι ὅτι ἡ DARPA, αὐτὴ ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία, καθὼς καὶ τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς», ἐνδιαφέρονται πάρα πολὺ γιὰ κάτι πού ὀνομάζεται Ἔρευνα ἢ Τεχνολογία Γονιδιακῆς Καθοδήγησης (“Gene Drive” Research or Technology) ἢ Τεχνολογία Γονιδιακῆς Ἐξάλειψης [“Gene Extinction” Technology]. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται. Μὲ τὴ χρήση γενετικῶν μεταλλάξεων –π.χ. μὲ τὴ χρήση τῆς ἐπιμόλυνσης– μπορεῖς νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ὁλόκληρο εἶδος ἀπὸ τὸν πλανήτη. Π.χ. προτείνουν νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὴ τὴν τεχνολογία, γιὰ νὰ ἐξαλείψουν τὰ κουνούπια στὴν Ἀφρική. Ἀλλὰ ὁ κόσμος μας εἶναι ἕνα εὐαίσθητο οἰκοσύστημα. Ποιός ἀποφασίζει ὅτι ἕνα εἶδος πρέπει νὰ ἐξαφανιστεῖ; Καταστρέφοντας ἕνα εἶδος μπορεῖς νὰ ἐπηρεάσεις ὁλόκληρο τὸ οἰκοσύστημα. Ὅταν ἐξοντώσεις ἕνα ὁλόκληρο εἶδος, θὰ ἐπηρεάσεις ἕνα ὁλόκληρο οἰκοσύστημα. Εἶναι μία πολὺ λεπτὴ ἰσορροπία καὶ ποιός μπορεῖ νὰ πεῖ ποιός μένει καὶ ποιός φεύγει; Ποιός ἔχει αὐτὴ τὴ γνώση; Γιατὶ φτάσαμε νὰ μιλᾶμε γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα; Καὶ ἂν μποροῦμε αὐτὸ νὰ τὸ κάνουμε σὲ ἕνα ἔντομο, μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε καὶ σὲ ἕναν ἄνθρωπο; Ἂν αὐτὲς οἱ ὑπηρεσίες, πού βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο, ὑποστηρίζουν τὴν γονιδιακὴ ἐξάλειψη, τοὺς ἐμπιστεύεστε τὴν ὑγεία σας; Τοὺς ἐμπιστεύεστε τὴν οἰκογένειά σας; Τοὺς ἐμπιστεύεστε τὰ παιδιά σας;

Οἱ φαρμακοβιομηχανίες δὲν φέρουν εὐθύνη!

Τὸ ἄλλο ζήτημα εἶναι ὅτι ἐπισπεύδουμε τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου. Ποιό εἶναι τὸ κίνητρο ἀπὸ πίσω; Πρέπει πραγματικὰ νὰ τὰ σκεφτοῦμε ὅλα αὐτά. Ὑππάρχουν διατάγματα πού ἀπαλλάσσουν τοὺς κατασκευαστὲς ἀπὸ ὁποιαδήποτε εὐθύνη. Ἔχουν μηδενικὴ εὐθύνη γιὰ ὁποιαδήποτε βλάβη σὲ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Ἄν οἱ ἄνθρωποι πεθάνουν, ἂν πληγωθοῦν, ἂν μείνουν παράλυτοι, ἂν μείνουν ἀνάπηροι γιὰ ὅλη τους τὴ ζωή, δὲν πειράζει! Δὲν μπορεῖτε νὰ προσφύγετε νομικά. Καὶ ἐκεῖνοι θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ βγάζουν κέρδη. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν κανένα κίνητρο γιὰ αὐτὲς τὶς ἑταιρεῖες νὰ φτιάξουν ἕνα ἀσφαλὲς ἐμβόλιο.

Λογοκρισία τῶν ἰατρῶν!

Ἕνα ἀπὸ τὰ διατάγματα, ὁ Νόμος Προετοιμασίας Ἔκτακτης Ἀνάγκης (Emergency Preparedness Act), λέει ὅτι μποροῦν νὰ μᾶς ἐμβολιάσουν διὰ τῆς βίας. Ὅμως δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸ ἐμβόλιο διὰ τῆς βίας, ὅταν ὑπάρχει μία βιώσιμη θεραπεία γιὰ τὸν Covid-19. Γι’ αὐτὸ οἱ γιατροὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο λογοκρίνονται σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιλογὲς θεραπείας γιὰ τὸν Covid-19 ἤ τὴν πρόληψη γιὰ τὸν Covid-19. Διότι, ἐὰν ὑπάρχει πραγματικὴ θεραπεία ἤ πρόληψη, τότε δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο. Θέλω νὰ τὸ ἀναφέρω αὐτό, διότι ποιό εἶναι τὸ κίνητρό τους ποὺ τὰ κάνουν αὐτά; Εἶναι πράγματι γιὰ τὴν ὑγεία ὅλων μας; Ὡς γιατρός, δὲν μπορῶ νὰ δῶ πῶς αὐτὸ ἀφορᾶ πραγματικὰ τὴν ὑγεία ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. Νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἄλλο κίνητρο. Ἄλλη ἀτζέντα. Καὶ ὅσο περισσότερο τὸ ψάχνω, τόσο περισσότερο αὐτὸ γίνεται προφανές.

Νὰ ἀντιδράσουμε!

Θέλετε πραγματικὰ νὰ μεταβεῖτε σὲ Ἄνθρωπο τύπου 2; Πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε καὶ πρέπει νὰ ἑνώσουμε τὶς φωνές μας, διότι δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον μας νὰ φροντίζουν τὴν ὑγεία μας ἄνθρωποι σὲ θέσεις ἐξουσίας. Ἀλλὰ ἑνωμένοι, ἔχουμε δύναμη. Μαζὶ ἑνωμένοι, ἡ φωνή μας εἶναι δυνατή. Γι’ αὐτὸ σᾶς ἐνθαρρύνω νὰ ἔχετε κριτικὴ σκέψη, νὰ κάνετε τὴν ἐρευνά σας, νὰ συμμετέχετε σὲ ὁμάδες στὴν περιοχή σας. Πηγαίνετε στὸ Κοινοβούλιό σας καὶ πεῖτε τους «ΟΧΙ»! Ὄχι σὲ αὐτὰ τὰ πειράματα σὲ ἀνθρώπους! Ὄχι στὴν εἰσβολὴ στὴν ἰδιωτικὴ ζωή! Ὄχι στὴ λογοκρισία! Εἴμαστε αὐτόβουλες ἀνθρώπινες ψυχὲς καὶ πρέπει νὰ ἀνακτήσουμε τὰ δικαιώματά μας.

Ἡ Δρ. Carrie Madej δημοσίευσε αὐτὸ τὸ βίντεο στὸ κανάλι της στὸ Bitchute στὶς 24 Αὐγούστου 2020 παραθέτοντας ταυτοχρόνως μιὰ μακρὰ λίστα μὲ συνδέσμους ποὺ παραπέμπουν στὶς βιβλιογραφικές της ἀναφορὲς καὶ τεκμηριώνουν ὅτι τὰ ὅσα λέει εἶναι ἀποτέλεσμα ἐκτεταμένης ἔρευνας. Πιὸ κάτω παραθέτουμε τὴ λίστα αὐτή:

https://pubs.rsc.org/–/content/articlelanding/2015/ra/c5ra01508a#!divAbstract

https://www.aier.org/article/why-operation-warp-speed-could-be-deadly/

https://www.facebook.com/1780584826/posts/10213711458378968/?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/

https://kenfm.de/bill-gates-predicts-700000-victims-from-corona-vaccination/

https://www.national-geographic.com/science/2020/05/moderna-coronavirus-vaccine-how-it-works-cvd/?fbclid=IwAR1EFM74n4ulVp8pEufYOA9vN13CCyYeKoXdnWpk-R_0gZoDgflr3w5N0T4#close

https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/07/29/modernas-mysterious-coronavirus-vaccine-delivery-system/#2226d81562d9

http://genedrivefiles.synbiowatch.org/2017/12/01/us-military-gene-drive-development/

https://www.washingtonpost.com/science/2018/11/30/gene-drive-research-fight-diseases-can-proceed-cautiously-un-group-decides/

https://youtu.be/iMl0ty6evhU https://steemit.com/life/@pranavsinha/bill-and-melinda-gates-foundation-kicked-out-of-india

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ksEVaO806Oo

https://youtu.be/KAAZD7QSDiM

https://youtu.be/Ofdd4ILdpVY https://scialert.net/fulltext/?doi=biotech.2011.136.148

http://ir.inovio.com/news-releases/news-releases-details/2020/INOVIOs-COVID-19-DNA-Vaccine-INO-4800-Demonstrates-Robust-Neutralizing-Antibody-and-T-Cell-Immune-Responses-in-Preclinical-Models/default.aspx

https://www.researchgate.net/publication/232740966_What_you_always_needed_to_know_about_electroporation_based_DNA_vaccines

https://www.theglobeandmail.com/business/international-business/article-astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in/

https://www.discovermagazine.com/the-sciences/20-things-you-didn’t-know-about-dna

https://blogs.timesofisrael.com/gene-editing-moderna-and-transhumanism/

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715095500.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33911/

https://www.marketwatch.com/story/this-potential-coronavirus-vaccine-could-be-as-easy-as-sticking-on-a-bandage-2020-04-08

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3675524/#!po=0.446429

https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/quantum-dots-deliver-vaccines-and-invisibly-encode-vaccination-history-in-skin/

https://newatlas.com/snake-fang-microneedle-patch/60868/

https://nerdist.com/article/invisible-tattoos-vaccination-records-tracking/

https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/transfection-basics/introduction-to-transfection.html

https://profusa.com/injectable-body-sensors-take-personal-chemistry-to-a-cell-phone-closer-to-reality/

https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2017/11/20/transhumanism-and-the-future-of-humanity-seven-ways-the-world-will-change-by-2030/

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715095500.htm

https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/

https://www.researchgate.net/publication/338044557_Biocompatible_near-infrared_quantum_dots_delivered_to_the_skin_by_microneedle_patches_record_vaccination

https://sciencebusiness.technewslit.com/?p=36802