Δρ. Sherri J. Tenpenny: Δέκα μηχανισμοὶ βλάβης ποὺ προκαλοῦν τὰ ἐμβόλια (Video)

Ἡ Δρ Sherri J. Tenpenny εἶναι ὀστεοπαθητικὸς ἰατρός, ἐρευνήτρια, συγγραφέας καὶ ἐκπαιδεύτρια. Ἀσχολεῖται σὲ βάθος καὶ ἔχει κάνει ἐκτεταμένες ἔρευνες ἀναφορικὰ μὲ τὶς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὰ ἐμβόλια στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία. Ἔχει διδάξει στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Κλίβελαντ τῆς πολιτείας Ὀχάιο τῶν Η.Π.Α. καὶ στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Case Western Reserve. Ἔχει μιλήσει σὲ πολλὰ συνέδρια στὴ χώρα της (Η.Π.Α.) καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔχει φιλοξενηθεῖ σὲ ἑκατοντάδες ραδιοφωνικὰ καὶ τηλεοπτικὰ προγράμματα. Εἶναι συγγραφέας πολλῶν ἰατρικῶν βιβλίων, ἐνῶ τὰ ἰατρικὰ ἄρθρα της ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ περισσότερες ἀπὸ δέκα γλῶσσες σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ τὸ 1986 ἕως τὸ 1998 ἐργάστηκε ὡς ἰατρὸς πλήρους ἀπασχόλησης καὶ διευθύντρια τοῦ Τμήματος Πρώτων Βοηθειῶν τοῦ Νοσοκομείου Findlay τοῦ Ὀχάιο. Διετέλεσε ἐπίσης διευθύντρια τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Sanoviv στὴ Rosarita τοῦ Μεξικοῦ καὶ ἐπικεφαλῆς ἰατρικὸς σύμβουλος τῆς ἑταιρείας Parker Hannifin, μίας ἑταιρείας μὲ 60.000 ὑπαλλήλους σὲ 48 χῶρες.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος παρακολουθεῖ ἀσθενεῖς δύο ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα στὸ δικό της Ἰατρικὸ Κέντρο, τὸ Tenpenny Integrative Medical Center, ποὺ βρίσκεται στὸ Κλίβελαντ τοῦ Ὀχάιο καὶ φιλοξενεῖ ἀσθενεῖς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Παραλλήλως ἡ Δρ. Tenpenny ἀσχολεῖται εὐρέως μὲ τὴν ἰατρικὴ ἔρευνα, τὴ συγγραφὴ ἄρθρων καὶ βιβλίων καὶ τὴ διαφώτιση τοῦ κοινοῦ σὲ θέματα ὑγείας μὲ διαλέξεις, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα.

Ἡ Δρ. Tenpenny σὲ μία πρόσφατη συνέντευξή της μὲ τὴν Reinette Senum ἦταν ἄκρως ἀποκαλυπτική. Παρουσίασε δέκα μηχανισμοὺς μέσῳ τῶν ὁποίων τὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid-19 μποροῦν νὰ προκαλέσουν σοβαρὲς βλάβες στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Οἱ θέσεις τῆς Δρ. Tenpenny εἶναι ἀποτέλεσμα ἐκτεταμένης μελέτης καὶ ἔρευνας. Συγκεκριμένα ἡ Δρ. Tenpenny ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

(1) Καθημερινὰ τὸ σῶμα μᾶς παράγει πρωτεΐνες. Παίρνει DNA ἀπὸ τὸν ὀργανισμό μας καὶ φτιάχνει mRNA. Τὸ mRNA πηγαίνει στὰ κύτταρά μας καὶ ἐκεῖ, χρησιμοποιώντας τὰ ριβοσώματα σὰν ἕνα ἐργοστάσιο, κατασκευάζει πρωτεΐνες. Στὴ συνέχεια αὐτὲς οἱ πρωτεΐνες εἰσέρχονται στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματός μας, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ διάφορους ὠφέλιμους γιὰ τὸν ὀργανισμό μας σκοπούς. Ὅταν ὅμως ἡ πρωτεΐνη αὐτὴ δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ φυσιολογικὰ (ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς ἐμβολιασμούς) ἐνδέχεται νὰ ἐνσωματωθεῖ πίσω στὸ DNA μας μέσω μίας διαδικασίας ποὺ ὀνομάζεται «μεταφραστικὴ διαδικασία». Ὁπότε, ὅταν θὰ ξεκινήσει ἕνας καινούργος κύκλος παραγωγῆς πρωτεΐνης, τὸ σῶμα μας θὰ λάβει τροποποιημένο DNA, συνεπῶς θὰ φτιάξει ἕνα ἐπίσης τροποποιημένο mRNA, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του θὰ παράξει ἀφύσικες πρωτεΐνες. Όμως οἱ ἀφύσικες πρωτεΐνες προκαλοῦν καρκίνους!

(2) Τὸ τεχνητὸ mRNA ποὺ ἐγχέουν στὸν ὀργανισμὸ τὰ ἐμβόλια εἶναι πολὺ ἀσταθὲς καὶ ὁ ὀργανισμὸς θὰ τὸ ἀπέρριπτε. Γιὰ νὰ τὸ προστατεύσουν οἱ κατασκευαστὲς τῶν ἐμβολίων τὸ περιτυλίγουν μὲ λιπιδικὲς πρωτεϊνικὲς ἐπικαλύψεις. Στο ἐξωτερικὸ αὐτοῦ τοῦ λιπιδικοῦ ἐπικαλύμματος ὑπάρχει ἕνα περίβλημα ἀπὸ πολυαιθυλενικὴ γλυκόλη. Ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων ἔχουν εὐαισθησία στὴν πολυαιθυλενικὴ γλυκόλη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παθαίνουν ἀναφυλακτικὸ σὸκ μετὰ τὴ χορήγηση τοῦ ἐν λόγῳ ἐμβολίου.

(3) Ἡ ἀκιδικὴ πρωτεΐνη, ποὺ παράγεται λόγω τῆς δράσης τῶν ἐμβολίων, ἀφοῦ περιτυλίξει τὰ κύτταρα, ἐνδέχεται νὰ μετατραπεῖ σὲ ἀπτένιο, τὸ ὁποῖο κάνει τὸν ὀργανισμὸ ἐπιρρεπῆ σὲ ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις.

(4) Ἡ ἀκιδικὴ πρωτεΐνη εἰσέρχεται στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ ὀργανισμός μας νὰ δημιουργεῖ ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα, τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρά τους ἐπιτίθενται σὲ διάφορα ὄργανα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ (ἐγκέφαλο, πάγκρεας, συκώτι, ἔντερα, καρδιά, νεφρούς, θυροειδὴ ἀδένα κ.ἄ.). Πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζουμε πόσο διαρκεῖ ἡ δράση τῆς ἀκιδικῆς πρωτεΐνης μέσα στὸν ὀργανισμό μας. Ὅμως, ὅταν τὰ Β–λεμφοκύτταρά μας εὐαισθητοποιηθοῦν γιὰ νὰ παράγουν ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα, αὐτὴ ἡ εὐαισθητοποίηση διαρκεῖ γιὰ πάντα!

(5) Ὅταν ὁ ἐμβολιασθεὶς ἐπανεκτεθεῖ σὲ ὁποιονδήποτε κορωνοϊό (δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι ὁ Sars-Cov–2, ἀφοῦ ἐδῶ καὶ χρόνια κυκλοφοροῦν διάφοροι κορωνοϊοί) τὰ ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα ποὺ δημιουργήθηκαν στὸν ὀργανισμό του λόγῳ τοῦ ἐμβολίου ἐπιτίθενται στὸν πνευμονικὸ ἱστὸ καὶ διαλύουν τοὺς ἀερόσακους τῶν πνευμόνων, ὅπου γίνεται ἡ ἀνταλλαγὴ ὀξυγόνου καὶ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ προκαλεῖται αἱμορραγία στοὺς πνεύμονες.

(6) Τὰ ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα μποροῦν νὰ ἐπιτεθοῦν στὰ μακροφάγα μας. Τὰ μακροφάγα βρίσκονται κυρίως στοὺς ἱστούς μας. Τὰ Μ1 μακροφάγα ἔχουν ρόλο νὰ ἐπιτίθενται στοὺς διάφορους ἰοὺς καὶ νὰ ἀπελευθερώνουν κυτοκίνες, γιὰ νὰ τοὺς ἐξουδετερώσουν. Μὲ τὴ δράση τους αὐτὴ δημιουργοῦν φλεγμονές. Κατόπιν ἔρχονται τὰ Μ2 μακροφάγα ποὺ δροῦν ὡς ἀντιφλεγμονώδη καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπουλώσουν τὶς δημιουργηθεῖσες φλεγμονές. Δηλαδὴ τὰ Μ1 καὶ τὰ Μ2 μακροφάγα συνεργάζονται. Τὰ ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα ἐμποδίζουν τὴ δράση τῶν Μ2 μακροφάγων. Τὸ ἀποτέλεσμα: Τὰ Μ1 μακροφάγα ἐξακολουθοῦν νὰ παράγουν κυτοκίνες καὶ οἱ φλεγμονὲς δὲν ἐπουλώνονται!

(7) Ἡ ἀκιδικὴ πρωτεΐνη μπορεῖ νὰ μεταλλαχθεῖ ἐγκάρσια τοῦ αἱματοεγκεφαλικοῦ φραγμοῦ καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ τροποποιήσει ἢ νὰ καταστρέψει δύο συγκεκριμένες πρωτεΐνες ποὺ βρίσκονται στὸν ἐγκέφαλο. Ἡ τροποποίηση ἢ καταστροφὴ τῆς πρώτης πρωτεΐνης προκαλεῖ ἀμυοτροφικὴ πλευρικὴ σκλήρυνση.

(8) Ἡ τροποποίηση ἢ καταστροφὴ τῆς δεύτερης πρωτεΐνης ποὺ βρίσκεται στὸν ἐγκέφαλο προκαλεῖ ἐκφυλισμὸ τοῦ μετωπιαίου λωβοῦ. Αὐτὸ ὁδηγεῖ σὲ ἄνοια.

(9) Ὅταν κάποιος νοσήσει φυσιολογικὰ ἀπὸ Covid-19, ἀναμένεται ὅτι θὰ ἀναρρώσει σὲ ἕντεκα περίπου μέρες. Τὸ ἀνοσοποιητικό του σύστημα ἀναπτύσσει ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν ἰό, ὅμως δὲν ἀναπτύσσει τόσα πολλά, ὥστε νὰ προκαλέσει ἐπιβλαβῆ ἰσχυρὴ ἀντίδραση. Ἀντιθέτως τὰ ἀντιακιδικὰ ἀντισώματα ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὰ ἐμβόλια εἶναι τόσο πολλά, ποὺ σὲ περίπτωση μόλυνσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ ἐνδέχεται νὰ ὑπάρχει ὑπεραντίδραση τοῦ ὀργανισμοῦ μέσῳ μίας διαδικασίας γνωστῆς ὡς antibody–depedent enhancement (ἀντισωματοεξαρτώμενη ἐπαύξηση). Αὐτὴ ἡ ὑπεραντίδραση θὰ ὁδηγήσει σὲ σοβαρότερη νόσηση.

(10) Μία φόρμουλα τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna προβλέπει ταυτόχρονη χορήγηση μαζὶ μὲ τὸ ἐμβόλιο καὶ ἑνὸς πειραματικοῦ (μὴ ἐγκεκριμένου) ἀνοσοενισχυτικοῦ, ποὺ ὀνομάζεται flagellum. Γνωρίζουμε ὅτι στὸν ὀργανισμό μας ὑπάρχουν δέκα διαφορετικοὶ Toll ὑποδοχεῖς. Ὁ πέμπτος Toll ὑποδοχέας ψάχνει νὰ ἐντοπίσει βακτήρια ποὺ ἔχουν οὐρὰ flagellum. Πρόκειται γιὰ βακτήρια ποὺ ἔχουν τριχοῦλες μὲ τὶς ὁποῖες κινοῦνται στὸ νερό. Αὐτὲς οἱ τριχοῦλες εἶναι μία πρωτεΐνη ποὺ ὀνομάζεται flagellin (φλαγγελίνη). Τέτοια βακτήρια δὲν εἰσέρχονται συχνὰ στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματός μας, διότι τὰ ἐμποδίζουν διάφοροι φραγμοὶ (π.χ. τὸ δέρμα μας). Ὅταν ὅμως εἰσέλθουν, ὁ πέμπτος Toll ὑποδοχέας ἐνεργοποιεῖται. Παράγει ἔντονα φλεγμονώδεις κυτοκίνες, γιὰ νὰ τὰ ἐξουδετερώσει. Ἄν εἰσάξουμε στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ τὸ πειραματικὸ ἀνοσοενισχυτικὸ flagellum, θὰ εἰσέλθουν στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος δισεκατομμύρια τύποι flagellum. Ὡς ἀντίδραση οἱ Toll ὑποδοχεῖς θὰ πλημμυρίζουν ἀσταμάτητα τὸν ὀργανισμὸ μὲ κυτοκίνες, γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουν αὐτοὺς τοὺς τύπους flagellum. Το ἀποτέλεσμα: Θὰ δημιουργοῦνται συνεχῶς φλεγμονὲς σὲ διάφορα ὄργανα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ!

Ἡ Δρ. Sherri J. Tenpenny ἐπισημαίνει ἀκόμη ὅτι τὰ ἐν λόγῳ ἐμβόλια δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ κατὰ πόσον ἐνδεχομένως νὰ μειώνουν τὴ γονιμότητα ἢ νὰ προκαλοῦν τερατογενέσεις. Προβλέπει ὅτι στὰ ἑπόμενα δέκα χρόνια θὰ ἔχουμε κατακόρυφη αὔξηση τῶν αὐτοάνοσων νοσημάτων, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δράσης τῶν ἐμβολίου. Ἐπιπλέον τονίζει ὅτι οἱ λιπιδικὲς πρωτεϊνικὲς ἐπικαλύψεις, μὲ τὶς ὁποῖες περιτυλίγουν τὸ τεχνητὸ mRNA οἱ κατασκευαστὲς τῶν ἐμβολίων, δὲν ἔχουν ποτὲ ξαναεισαχθεῖ στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Δὲν γνωρίζουμε πόσο τοξικὲς θὰ εἶναι ἢ πῶς θὰ ἀντιδράσει ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς σὲ αὐτές.

Ἀκόμη ἡ Δρ. Tenpenny ἀποκαλύπτει τὰ ἑξῆς: Στὸ Ἰσραήλ (τὸ ὁποῖο ἐφάρμοσε ἐκτεταμένους ἐμβολιασμούς) ἀπὸ τὰ μέσα Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τὰ μέσα Φεβρουαρίου 2021 στὴν ἡλικιακὴ ὁμάδα τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν τὸ ἐμβόλιο σκότωσε 40 φορὲς περισσότερα ἄτομα ἀπὸ ὅσα θὰ πέθαιναν λόγῳ κορωνοϊοῦ! Στὴν ἡλικιακὴ ὁμάδα τῶν ἀτόμων κάτω τῶν 65 ἐτῶν τὸ ἐμβόλιο σκότωσε 260 φορὲς περισσότερα ἄτομα ἀπὸ ὅσα θὰ πέθαιναν λόγῳ κορωνοϊού!

Ἡ Δρ. Tenpenny χαρακτηρίζει τοὺς ἐμβολιασμοὺς μὲ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια ὡς «καλοστημένη δολοφονικὴ μηχανὴ» καὶ δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὰ προωθοῦν παγκοσμίως γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί κάνουν καὶ ὅτι ὑλοποιοῦν «διαβολικὰ σχέδια». Θεωρεῖ ὅτι βρισκόμαστε στὴ μέση ἑνὸς βιολογικοῦ πολέμου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητας καὶ καλεῖ ὅλους νὰ προβληματιστοῦν στὸ ἑξῆς: Τὰ ἐμβόλια αὐτὰ στοὺς πρώτους κιόλας μῆνες τῆς κυκλοφορίας τους ἔχουν σκοτώσει χιλιάδες ἀνθρώπους καὶ ἔχουν προκαλέσει σοβαροὺς τραυματισμοὺς στὴν ὑγεία δεκάδων χιλιάδων ἄλλων. Ποτὲ ἄλλοτε στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν ὑπῆρξε ὁποιοδήποτε φαρμακευτικὸ σκεύασμα ποὺ νὰ εἶχε τέτοια ἐπιζήμια δράση σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα χρήσης. Παρὰ ταῦτα ὅμως τὰ ἐμβόλια αὐτὰ ὄχι μόνο δὲν ἀποσύρονται, ἀλλὰ ἐξασκεῖται ἀφόρητη πίεση καὶ τεράστια προπαγάνδα πάνω στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ τὰ δεχτοῦν. Γιατί;

Ἡ Δρ.Tenpenny τολμᾶ ἐπίσης νὰ ἐπιρρίψει εὐθύνες σὲ ἐκείνους τοὺς κληρικοὺς ποὺ τηροῦν σιωπὴ ἢ καὶ ὑποστηρίζουν τοὺς ἐμβολιασμούς, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατοῦν γιὰ νὰ προστατεύσουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ αὐτὸν τὸν βιολογικὸ πόλεμο. Τελειώνοντας ἀπευθύνει μία τραγικὴ ἔκκληση πρὸς τὸν καθένα μας: «Εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρετε γιὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή σας σχετικὰ μὲ τὸ ἂν θὰ ἐμβολιαστεῖτε μὲ αὐτὸ τὸ “χάραγμα”. Θέλετε νὰ “χαραχθεῖτε” καὶ νὰ εἶστε μέρος αὐτοῦ τοῦ συστήματος;»

Πηγὴ

https://oaskhths.blogspot.com/2021/03/10-covid.html