Δρ. Louis Fouché: Ὑπάρχει διαφθορὰ στὸ σύστημα ὑγείας!

Ὁ Δρ. Louis Fouché εἶναι Γάλλος ἰατρός. Ἐργάζεται ὡς ἀναισθησιολόγος καὶ εἰδικὸς σὲ θέματα ἀνάνηψης σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα νοσοκομεῖα τῆς Μασσαλίας. Ὁ Fouché εἶναι ἰδιαίτερα κριτικὸς ἀπέναντι στὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν Covid-19. Παραθέτουμε περιληπτικὰ τὶς θέσεις του, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ ἄρθο του ποὺ δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2020. Σήμερα, ἕξι μῆνες μετά, πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀνησυχίες τοῦ Δρ. Louis Fouché ἔχουν ἐπαληθευθεῖ: Τὰ ἐμβόλια ὄντως ἔχουν σοβαρὲς παρενέργειες (συμπεριλαμβανομένων καὶ θανάτων) ἐνῶ οἱ συνεχεῖς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ ἔχουν ἤδη καταστήσει ἀνεπαρκῆ τὰ ἐν χρήσει ἐμβόλια. Ἐπιπλέον, ὅπως τὸ πρόβλεψε ο Δρ. Fouché, οἱ ἐμβολιασμοὶ ἔχουν γίνει ἐμμέσως ὑποχρεωτικοὶ καὶ οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι ἄρχισαν νὰ ὑφίστανται κοινωνικὲς διακρίσεις καὶ κοινωνικὸ ἀποκλεισμό.

Γιὰ κάθε ἐμβόλιο πρέπει νὰ συγκρίνουμε τὴν ἐνδεχόμενη ὠφέλεια ποὺ ἀναμένεται νὰ προσφέρει μὲ τὸν ἐνδεχόμενο κίνδυνο ποὺ ἐμπερικλείει καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε κατὰ πόσο ἡ ἐνδεχόμενη ὠφέλεια θὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν ἐνδεχόμενο κίνδυνο. Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ ἐκτίμηση δὲν ἔχει γίνει. Τὸ ἐμβόλιο προορίζεται γιὰ ἄτομα ποὺ εἶναι ὑγιῆ. Πρέπει νὰ χορηγεῖται μόνο ἂν εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ἐπικινδυνότητά του εἶναι μηδαμινὴ ἢ ἐλάχιστη. Δὲν πρέπει νὰ λαμβάνουμε ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει τὸν ἐνδεχόμενο κίνδυνο νὰ ἀρρωστήσουν ὑγιεῖς ἄνθρωποι λόγῳ τοῦ ἐμβολίου, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ποσοστὸ θνητότητας λόγῳ τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ εἶναι πολὺ χαμηλό.

Ἀφῆστε ἥσυχα τὰ παιδιά!

Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι μολυσματικοὶ παράγοντες. Στὴ Γαλλία πάρα πολὺ λίγες μολύνσεις προέρχονται ἀπὸ παιδιά. Γνωστὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Contamine: Ἕνα παιδὶ θετικὸ στὸν Covid-19 εἶχε ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ 178 ἄτομα, κανένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν μολύνθηκε. Βεβαίως οἱ ἐνήλικες ποὺ εἶναι θετικοὶ στὸν Covid-19 μποροῦν νὰ μολύνουν τὰ παιδιά, ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἀπὸ μία τέτοια μόλυνση εἶναι πολὺ χαμηλός. Μέχρι τὰ τέλη Νοεμβρίου τοῦ 2020 στὴ Γαλλία μόνο τρία παιδιὰ εἶχαν πεθάνει ἀπὸ Covid19. Καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἦταν γνωστὸ ὅτι εἶχαν ἄλλες σοβαρὲς ἀσθένειες. Τὰ παιδιὰ δὲν πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν. Τὸ Covid19 δὲν εἶναι παιδικὴ ἀσθένεια. Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι οὔτε πομποὶ οὔτε δεξαμενὲς τοῦ ἰοῦ.

Μεταλλασσόμενος ἰὸς

Ὁ ἰὸς SARS-CοV-2 εἶναι ἰδιαίτερα μεταλλασσόμενος. Στὴ Μασσαλία ἔχει ἤδη ἀποκωδικοποιηθεῖ ἡ 5η καὶ ἡ 6η μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ. Ἡ 4η μετάλλαξη ἦταν ἤδη πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν 1η. Τὸ ἐμβόλιο στοχεύει στὴ δημιουργία ἀντισωμάτων. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἀντισώματα δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως προστατευτικά. Καὶ ἐὰν ἐνδεχομένως εἶναι προστατευτικά, εἶναι πιθανὸν ἡ προστασία τους νὰ διαρκεῖ γιὰ πολὺ λίγο χρόνο.

Παρενέργειες

Εἶναι ἐπίσης σημαντικὸ νὰ γνωρίζουμε ὅτι μερικὰ ἀντισώματα ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ ἐμβόλια ὄχι μόνο δὲν εἶναι προστατευτικά, ἀλλὰ τελικὰ διευκολύνουν τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν ἐξάπλωση τῶν ἀσθενειῶν. Ἔχουμε τὸ παράδειγμα τοῦ δάγκειου πυρετοῦ στὶς Φιλιππίνες. Τὸ σχετικὸ ἐμβόλιο, ποὺ δημιούργησε ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία Sanofi γιὰ καταπολέμηση τοῦ δάγκειου πυρετοῦ, ὄχι μόνο δὲν προστάτευσε ἀπὸ τὸν δάγκειο πυρετό, ἀλλὰ τελικὰ προκάλεσε σὲ πολλοὺς ἕνα δεύτερο ἐπεισόδιο δάγκειου πυρετοῦ, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἦταν πιὸ σοβαρὸ ἀπὸ τὸ πρῶτο. Προκλήθηκαν καὶ θάνατοι, τῶν ὁποίων ἡ αἰτία ἦταν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἡ χορήγηση τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου. Ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν δικαστικὲς ἀγωγὲς ἐναντίον τῆς ἑταιρείας Sanofi, ἡ ὁποία ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες. Το συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἀπαγορεύτηκε στὶς Φιλιππίνες ἀλλὰ –ὅλως παραδόξως– ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Φαρμάκων!

Οἱ παρενέργειες ἑνὸς ἐμβολίου συχνὰ ἐνδέχεται νὰ εἶναι πολὺ σοβαρές. Τὸ 2009 χρησιμοποιήθηκε τὸ ἐμβόλιο Pandemrix, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ἀσθένεια H1N1 (ἕνας τύπος τῆς γρίππης Α). Ὅμως τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἔγινε αἰτία νὰ προκληθεῖ σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀσθένεια τῆς ναρκοληψίας. Ἀκόμη τὰ ἐμβόλια μπορεῖ νὰ προκαλέσουν αὐτοάνοσα νοσήματα. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ ἀπὸ τὸ ἀνοσοενισχυτικό ποὺ τὸ συνοδεύει. Εἶναι δύσκολο νὰ δοῦμε τὶς μακροχρόνιες παρενέργειες ἑνὸς ἐμβολίου. Οἱ πιὸ σημαντικὲς παρενέργειες ἐμφανίζονται πολὺ ἀργότερα.

Δυστυχῶς ὑπάρχει διαφθορὰ στὸ σύστημα ὑγείας. Τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ παραγωγοὶ τῶν ἐμβολίων γιὰ τὸν Covid-19 ἔχουν νομοθετικὰ κατοχυρωθεῖ καὶ δὲν θὰ τοὺς καταλογιστεῖ εὐθύνη γιὰ ἐνδεχόμενες σοβαρὲς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Οἱ νόμοι περὶ ἐμβολιασμῶν γιὰ τὸν Covid-19 ψηφίστηκαν σὲ εὐρωπαϊκὸ καὶ στὴ συνέχεια σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Οἱ ἑταιρεῖες ποὺ κατασκευάζουν τὰ ἐμβόλια δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ ὁποιεσδήποτε παρενέργειες αὐτῶν τῶν ἐμβολίων ἢ γιὰ δικαστικὲς ἀγωγὲς ἐναντίον τους. Οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν εἶναι ποὺ θὰ πληρώνουν ἀποζημιώσεις γιὰ ὁποιεσδήποτε παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Συνεπῶς δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν κυβερνήσεων νὰ διαπιστωθοῦν παρενέργειες. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν δὲν χρηματοδοτοῦν ἔρευνες σχετικὰ μὲ τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων καὶ ἀσφαλῶς οὔτε καὶ ἡ βιομηχανία παραγωγῆς τῶν ἐμβολίων. Κανεὶς δὲν χρηματοδοτεῖ τὴ μακροπρόθεσμη ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὶς μακροχρόνιες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Δὲν ἔχουμε δοκιμὲς φάσης 4, δὲν ἔχουμε καμία σοβαρὴ φαρμακοεπαγρύπνηση γιὰ τὰ ἐμβόλια. Ἔχουμε ἕνα πραγματικὸ συστημικὸ πρόβλημα, μία συστημικὴ διαφθορά, ποὺ μᾶς κάνει νὰ μὴ θέλουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῶν ἐμβολίων.

Βεβαίως οἱ ἑταιρεῖες πού κατασκευάζουν τὰ ἐμβόλια –ὅπως ἡ Pfizer, ἡ BioNTech κ.ἄ.– ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ ἐμβόλια εἶναι 90% (ἤ ἀκόμη καὶ 92 ἤ 95%) ἀποτελεσματικὰ καὶ ὅτι δὲν ἔχουν σοβαρὲς παρενέργειες. Ὅμως αὐτοὶ οἱ ἰσχυρισμοὶ ἐνδεχομένως νὰ μὴν εἶναι ἀξιόπιστοι, ἀφοῦ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες πού κατασκευάζουν αὐτὰ τὰ ἐμβόλια καὶ οἱ ὁποῖες ἀσφαλῶς ἔχουν τεράστια οἰκονομικὰ ὠφέλη ἀπὸ τὴν πώλησή τους. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζουμε οὔτε τὴν ἀποτελεσματικότητα οὔτε τὶς παρενέργειες αὐτῶν τῶν ἐμβολίων. Δὲν γνωρίζουμε τὴν ἡλικία τῶν ἀτόμων πού ἐμβολιάστηκαν δοκιμαστικά. Δὲν γνωρίζουμε τὶς συννοσηρότητές τους. Εἶναι προφανῶς ὑγιεῖς ἐθελοντές, ὁπότε μᾶλλον θὰ εἶχαν ἤπιες ἢ ἀσυμπτωματικὲς μορφὲς SARS-CoV-2. Οἱ κατασκευάστριες ἑταιρεῖες ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ ἐν λόγῳ ἐμβόλια μειώνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν σοβαρῶν μορφῶν τοῦ Covid19. Ὅμως ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ ὁρισμὸς τῶν «σοβαρῶν μορφῶν» δὲν δίνεται στὰ κείμενα τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν.

Ριψοκίνδυνη βιασύνη

Ἡ προώθηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν Covid-19 συντελεῖται μέσα σὲ ἕνα κλίμα φόβου καὶ βιασύνης. Ὅμως συνήθως τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει σωστὰ καὶ καλὰ μὲ τὸν φόβο καὶ τὴ βιασύνη. Ἡ κατάσταση δὲν εἶναι τόσο ἄσχημη, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ αὐτὴ ἡ ριψοκίνδυνη βιασύνη. Ἡ προσπάθεια γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ πρέπει νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴ δημιουργία ἀνθεκτικῶν συστημάτων ὑγείας καὶ στὴν προστασία τῶν εὐάλωτων ἀτόμων καὶ ὄχι στὴν ἐπιβολὴ ἐμβολιασμῶν.

Τεχνολογία mRNA

Ἡ ἀνάπτυξη κλασικῶν ἐμβολίων, ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀπενεργοποιημένα σωματίδια ἰοῦ, εἶναι μία μακρὰ καὶ δαπανηρὴ διαδικασία. Ἡ τεχνολογία ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ χρησιμοποιεῖται στὴν κατασκευὴ ἐμβολίων γιὰ τὸν Covid-19 βασίζεται σὲ νουκλεϊκὰ ὀξέα (RNA). Ἀντὶ νὰ ἐγχέεται στὸν ἄνθρωπο τὸ πρωτεϊνικὸ ἀνοσοποιητικὸ σωματίδιο –τὸ ὁποῖο εἶναι πολύπλοκο, ἀκριβὸ καὶ χρειάζεται χρόνο– ἐγχέεται RNA καὶ ἀναμένεται ὅτι ὁ ἐμβολιασθεὶς θὰ κατασκευάσει ὁ ἴδιος ἀνοσοποιητικὰ ἰικὰ σωματίδια στὰ κύτταρά του. Ἡ κατάσκευὴ τοῦ RNA δὲν κοστίζει τίποτα στοὺς παραγωγούς του. Μποροῦν εὔκολα νὰ τὸ παράξουν χρησιμοποιώντας τεχνολογία βιολογικῶν ὑπολογιστῶν. Ὅμως δὲν γνωρίζουμε ποιά θὰ εἶναι ἡ ἔκβαση αὐτοῦ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἐνδέχεται ὁ ἀσθενὴς νὰ συνθέσει ὅσα ἰικὰ σωματίδια χρειάζεται, γιὰ νὰ ἀποκτήσει πραγματικὴ ἀνοσία. Ἐνδέχεται ὅμως νὰ συνθέσει ὑπερβολικὰ πολλὰ ἰικὰ σωματίδια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι συνεχῶς σοβαρὰ ἄρρωστος ἤ, ἀντιθέτως, νὰ συνθέσει πολὺ λίγα ἰικὰ σωματίδια, ἔτσι ὥστε στὸ τέλος ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ ἀποδειχθεῖ ἐντελῶς ἀνώφελος.

Ὑπάρχει ὅμως μία ἀκόμη πιὸ σοβαρὴ ἀνησυχία: Δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε ἐὰν τὸ RNA πρόκειται νὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ γονιδίωμα τοῦ ἐμβολιασθέντος. Ἂν συμβεῖ κάτι τέτοιο, ἐνδεχομένως νὰ ἔχουμε πολὺ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Γιὰ νὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ γονιδίωμα, χρειάζεται συγκεκριμένα δύο ἔνζυμα: μία ρετροτρανσκριπτάση καὶ μία ἰντεγκράση. Τί θὰ συμβεῖ σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν αὐτὰ τὰ δύο ἔνζυμα, ὅπως ἄτομα μὲ θετικὸ HIV ἢ HTLV1;

Ἐπι πλέον, ἐάν ἐμφανιστοῦν παρενθετικὰ ἀποτελέσματα μεταλλαξογένεσης, εἶναι πιθανὸ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα νὰ εἶναι ὁρατὰ μόνο μεσοπρόθεσμα ἢ μακροπρόθεσμα καὶ ἑπομένως νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν ποὺ ὀφείλονται στά ἐμβόλια, ἀφοῦ ἡ παρακολούθηση αὐτὴ γίνεται –ἐὰν καὶ ὅταν γίνεται– γιὰ λίγο μόνο χρόνο μετὰ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου.

Ἐξαναγκασμὸς

Ἐὰν κάποιος ἀρνηθεῖ νὰ ἐμβολιαστεῖ, ἐνδεχομένως νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις. Ἴσως θὰ τοῦ στερηθοῦν πολιτικὰ δικαιώματα, κοινωνικὰ δικαιώματα καὶ ἡ πρόσβαση σὲ διάφορες ὑπηρεσίες. Οἱ ταξιδιωτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἄλλοι θὰ μποροῦν νὰ τὸ θέσουν ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ δύναται κάποιος νὰ χρησιμοποιήσει τὶς ὑπηρεσίες τους. Γίνεται δηλαδὴ μία προσπάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνας γενικευμένος ἐμβολιασμὸς μὲ βίαιο τρόπο μέσῳ τεχνικῶν χειραγώγησης καὶ κοινωνικῆς πίεσης.

Γίνεται ἀκόμη λόγος γιὰ μία ἔνεση νανοσωματιδίων ἢ RFID, ποὺ θὰ γίνεται ταυτόχρονα μὲ τὸ ἐμβόλιο. Αὐτὸ θὰ εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο ἕνα πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ, ποὺ θὰ ξεκινᾶ νὰ φθορίζει ὅταν θὰ περνάει ἕνα smartphone πάνω ἀπὸ αὐτό. Αὐτὸ ὅμως συνεπάγεται κατάργηση τοῦ ἰατρικοῦ ἀπορρήτου, κάτι τὸ ὁποῖο ἀντίκειται στὶς κοινὰ ἀποδεκτὲς κοινωνικές, ἠθικὲς καὶ ἰατρικὲς ἀξίες.

Πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε σθεναρὰ στὴν παραχώρηση κοινωνικῶν προνομίων σὲ ὅσους ἐμβολιαστοῦν ἢ στὴν τοποθέτηση πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ μέσα στὸ σῶμα μας. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ στερητικὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου.

Πηγὴ