«Ἡ Κύπρος ἀγαπᾶ τὸν Χριστό!»

Ἐκδήλωση τῆς «Χριστιανικῆς Ἀντίστασης»

Τὴν Τετάρτη 19 Μαΐου, ἀπὸ τὶς 5:30 μ.μ. μέχρι τὶς 6:30 μ.μ., μέλη καὶ φίλοι τοῦ Κινήματος «Χριστιανικὴ Ἀντίσταση» κάναμε ἀνθρώπινη ἁλυσίδα ἔξω ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου καὶ διαμαρτυρηθήκαμε γιὰ τὸ σατανιστικὸ τραγούδι “El diablo” («Ὁ διάβολος») ποὺ ἐπισήμως (ἀπὸ τὸ Κράτος) ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Κύπρο στὸν κακόφημο διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ τῆς Γιουροβίζιον.

Στὴν ἐκδήλωσή μας δέσποζε ἕνα μεγάλο πανὸ μὲ τὸ σύνθημα «Ἡ Κύπρος ἀγαπᾶ τὸν Χριστό!» Ὅλοι κρατούσαμε εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων μας. Ψάλλαμε τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, ἐνῶ μέλη τοῦ Κινήματός μας ἀπηύθυναν ἀγωνιστικὰ μηνύματα καὶ διένειμαν στοὺς διερχομένους διαφωτιστικὰ φυλλάδια.

Ἡ ἐκδήλωση καλύφθηκε ἀπὸ πολλὰ εἰδησιογραφικὰ πρακτορεῖα. Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ δώσουμε μιὰ δυναμικὴ μαρτυρία καὶ ὁμολογία πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πανάγιο πρόσωπό Του. Βεβαίως κάποιοι χλεύασαν, εἰρωνεύτηκαν καὶ δυσφήμισαν τὸν ἀγώνα μας. Δὲν λυγίζουμε οὔτε καμπτόμαστε! Μᾶς ἐμπνέουν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς!» (Ματθ. ε΄ 11–12)

Τὸ κείμενο ποὺ διανείμαμε ἔχει ὡς ἑξῆς:

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!

Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καὶ ἐκφράζουμε τὴ βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὸ τραγούδι “El diablo” ποὺ τόσο ἄστοχα καὶ λανθασμένα «ἐκπροσωπεῖ» τὴν Κύπρο σὲ ἕναν κακόφημο διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ. Τὸ ἐν λόγῳ τραγούδι ἐξυμνεῖ τὸν διάβολο καὶ εἶναι γεμάτο μὲ σατανιστικὲς ἐκφράσεις.

Τὸ Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου, προσπαθώντας νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, ἰσχυρίστηκε ὅτι τὸ ἐν λόγῳ τραγούδι ἐξιστορεῖ τὴν περιπέτεια μίας κοπέλας ποὺ εἶναι ἐρωτευμένη μὲ ἕναν ἀλήτη, τὸν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «διάβολο», καὶ ὅτι ἡ κοπέλα αὐτὴ προσπαθεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ αὐτόν. Λυπούμαστε, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ δικαιολογίες εἶναι πολὺ φθηνὲς καὶ ὑποτιμοῦν τὴ νοημοσύνη μας. Δὲν ἀποδεχόμαστε αὐτὲς τὶς φθηνὲς δικαιολογίες, γιὰ τοὺς πιὸ κάτω λόγους:

(α) Στοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ πουθενὰ δὲν φαίνονται τὰ ὅσα ἰσχυρίζεται τὸ ΡΙΚ (ἀλήτης, προσπάθεια γιὰ ἀπελευθέρωση κ.τ.λ.). Ὅλα αὐτὰ ἐνδεχομένως νὰ βρίσκονται στὴ φαντασία τῶν δημιουργῶν ἢ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ ἐν λόγῳ τραγουδιοῦ, ὄχι ὅμως στοὺς ἴδιους τοὺς στίχους του.

(β) Καὶ ἐὰν ἀκόμη αὐτοὶ ποὺ ἔφτιαξαν τὸ τραγούδι εἶχαν αὐτὰ τὰ πράγματα στὸ μυαλό τους, καὶ πάλι αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ σημασία. Ἡ χρήση σατανιστικῶν καὶ διαβολικῶν ἐκφράσεων εἶναι ἀπαράδεκτη, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν παραπέμπουν στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ σὲ κάποιον «ἀλήτη».

(γ) Ὁ ἀκροατὴς αὐτὸ ποὺ ἀκούει δὲν εἶναι οἱ φανταστικές, κρυμμένες ἢ ὑπονοούμενες ἑρμηνεῖες, ἀλλὰ τὰ αὐτούσια λόγια τοῦ τραγουδιοῦ, τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτα σατανολατρία.

Το τραγούδι αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα τραγούδι ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ κάποιος στὴν ἰδιωτική του ζωή. Πρόκειται γιὰ ἕνα τραγούδι ποὺ ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει ἐπίσημα τὴν Κύπρο. Ὅμως τὸ τραγούδι αὐτὸ εἶναι ἄκρως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ γιὰ νὰ ἐκπροσωπεῖ τὴν Κύπρο. Ἡ Κύπρος εἶναι μία ὀρθόδοξη χώρα μὲ δισχιλιετὴ χριστιανικὴ παράδοση. Εἶναι ἡ νῆσος τῶν ἁγίων. Τῶν ἁγίων ποὺ ἀγαποῦσαν βαθύτατα τὸν Χριστὸ καὶ ἀγωνίζονταν σθεναρὰ ἐναντίον τοῦ σατανισμοῦ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις του.

Τὸ τραγούδι αὐτὸ προσβάλλει ἀκόμη τὴν ἑλληνικὴ ἐθνική μας παράδοση καὶ βεβηλώνει τοὺς ἱεροὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καὶ τὸ τίμιο αἷμα τῶν ἡρώων μας, ποὺ πότισε τὴ μαρτυρικὴ γῆ μας. Φέτος γιορτάζουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ κείμενα, τὰ λόγια καὶ τὴν ὅλη δράση τῶν ἡρώων μας ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ἀγωνίζονταν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Καὶ οἱ ἥρωες τοῦ ἔπους τῆς ΕΟΚΑ 1955-59, ὅπως σαφέστατα τὸ δήλωναν καὶ τὸ ἔγραφαν, ἀγωνίζονταν γιὰ μία ἐλεύθερη καὶ χριστιανικὴ Κύπρο. Ἐὰν αὐτοὶ δὲν ἔδιναν τὸ αἷμα τους, ἐμεῖς σήμερα ΔΕΝ θὰ εἴχαμε πατρίδα γιὰ νὰ ἐκπροσωπηθεῖ ὁπουδήποτε. Εἶναι βέβηλο καὶ ἱερόσυλο πρὸς τὴ μνήμη καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν ἡρώων μᾶς, ἐμεῖς σήμερα νὰ διαγράφουμε τὰ ἰδανικὰ ποὺ τοὺς ἐνέπνευσαν καὶ νὰ καταπατοῦμε τὸ χριστιανικὸ ὅραμα ποὺ εἶχαν γιὰ τὴν πατρίδα ποὺ ἀγωνίζονταν νὰ ἀναστήσουν. Ἀλήθεια τί γνώμη θὰ εἶχαν γιὰ αὐτὸ τὸ τραγούδι ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης, ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου ἢ ὁ Μάρκος Δράκος;

Γιὰ τὸ τραγούδι αὐτὸ ἔγινε πληθώρα ἀντιδράσεων. Μαζεύτηκαν πέραν τῶν εἴκοσι δύο χιλιάδων ὑπογραφὲς διαμαρτυρίας. Στάλθηκαν ἑκατοντάδες ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας πρὸς ὅλους τοὺς ἁρμοδίους. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ ἀπόσυρση τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ. Δυστυχῶς οἱ ὑπεύθυνοι ΔΕΝ ἄκουσαν τὴν κραυγὴ ἀγωνίας χιλιάδων συμπατριωτῶν μας. Περιφρόνησαν τὶς συστάσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Χλεύασαν τὴ χριστιανική μας πίστη καὶ διέγραψαν τὴν ἑλληνικὴ καὶ ὀρθόδοξη παράδοσή μας. Λυπούμαστε βαθύτατα γιὰ αὐτὴ τὴν ἐπίσημα συντελεσμένη βλασφημία. Διαμαρτυρόμαστε! Ἀντιστεκόμαστε! Προσευχόμαστε στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ ἐλεήσουν τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ μᾶς συγχωρήσουν γι’ αὐτὴν τὴν πρωτόγνωρη βλασφημία. Προσευχόμαστε ἀκόμη, ὅσοι εἶχαν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ –ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὸ ὑποστήριξαν εἴτε μὲ τὴν ἐκπεφρασμένη ἐπιδοκιμασία τους εἴτε μὲ τὴν ἔνοχη σιωπή τους– κάποια στιγμὴ νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους, νὰ μετανοήσουν εἰλικρινὰ καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ αὐτὴ τὴ φοβερὴ σύμπραξη μὲ τὸν διάβολο. Ἂς μὴ λησμονοῦμε: Κάποια μέρα ὅλοι θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεὸ γιὰ τὶς πράξεις μας καὶ τὶς ἐπιλογές μας.

Ἐμεῖς τὸ ἔχουμε καταλάβει. Εἶναι πλέον ξεκάθαρο: Κάποιοι (ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς πατρίδας μας) θέλουν νὰ σβήσουν τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ νὰ σκλαβώσουν ἐμᾶς, τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο στὰ πλοκάμια τοῦ σατανισμοῦ.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ!

Κίνημα «Χριστιανικὴ Ἀντίσταση»