Τέσσερις ἰατρικοὶ σύλλογοι ἐπιβεβαιώνουν: τὰ ἐμβόλια Covid-19 σχετίζονται μὲ τὶς ἐκτρώσεις!

Τέσσερις ἰατρικοὶ σύλλογοι στὶς Η.Π.Α. στὶς 2 Δεκεμβρίου 2020 προέβησαν σὲ μιὰ κοινὴ γραπτὴ δήλωση (joint statement) μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζουν τὴ δυσαρέσκειά τους, διότι ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid19 χρησιμοποιοῦν κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ ἔχουν προέλθει ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωμένων ἐμβρύων. Οἱ τέσσερις αὐτοὶ ἰατρικοὶ σύλλογοι, οἱ ὁποῖοι ἀριθμοῦν χιλιάδες μέλη, εἶναι οἱ ἑξῆς: ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Μαιευτήρων καὶ Γυναικολόγων Ὑπὲρ τῆς Ζωῆς (American Association of ProLife Obstetricians and Gynecologists), τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων (American College of Pediatricians), ἡ Καθολικὴ Ἰατρικὴ Ἕνωση (Catholic Medical Association) καὶ οἱ Χριστιανικὲς Ἰατρικὲς καὶ Ὀδοντιατρικὲς Ἑνώσεις (Christian Medical and Dental Associations).

Στὴν κοινὴ δήλωσή τους οἱ τέσσερις αὐτοὶ ἰατρικοὶ σύλλογοι ὑπογραμμίζουν τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξουν ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα αὐτῶν τῶν ἐμβολίων ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπάρξει σαφὴς δέσμευση τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν ὅτι τὰ ἐμβόλια θὰ κατάσκευάζονται μὲ ἀπόλυτα ἠθικοὺς τρόπους.

Δηλώνουν ἰδιαιτέρως τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ἐκτεταμένη χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωμένων ἐμβρύων ἐκ μέρους ἑταιρειῶν ποὺ κατασκευάζουν ἐμβόλια γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid19. Ἐπισημαίνουν ἀκόμη ὅτι καὶ πολλὰ ὑπὸ ἀνάπτυξη ἐμβόλια ἐπίσης χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν παραγωγή τους κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβυα.

Τονίζουν μάλιστα τὰ ἑξῆς: «Τὰ ἐμβόλια πρέπει νὰ ἀποδειχθοῦν ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικὰ πρὶν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τοὺς γιὰ εὐρεία χρήση». Διευκρινίζουν ὅτι εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ νὰ γνωρίζουμε ποιά συγκεκριμένα ἐμβόλια μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μὲ τὴ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἄμβλωση. Αὐτὴ ἡ γνώση εἶναι ἀπαραίτητη τόσο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ λαμβάνουν τὰ ἐμβόλια. Κάθε ἕνας ποὺ συμμετέχει σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζει τὴν προέλευση τοῦ ἐμβολίου ποὺ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει ὅπως τοῦ ἐπιτάσσει ἡ ἠθικὴ συνείδησή του.

Οἱ ἰατροὶ τονίζουν ὅτι ἐπιβάλλεται: (α) Οἱ ἐρευνητὲς νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωμένων ἐμβρύων. (β) Οἱ ἐπαγγελματίες ὑγείας καὶ τὰ συστήματα ὑγείας νὰ γνωστοποιοῦν στὸ κοινὸ τὴν προέλευση τῶν ἐμβολίων τους μὲ συγκεκριμένες πληροφορίες. Θεωροῦν μάλιστα ὅτι ἡ παροχὴ αὐτῆς τῆς διαφάνειας ἐκ μέρους τῶν ἐπαγγελματιῶν καὶ τῶν συστημάτων ὑγείας πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζητοῦν τὴ βοήθεια τους ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς καλῆς ἰατρικῆς περίθαλψης.

Ἐπίσης οἱ ἰατροὶ συστήνουν σὲ ὅλους νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας νὰ τοὺς δίνουν συγκεκριμένες καὶ ἀκριβεῖς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὰ διαθέσιμα ἐμβόλια καὶ τὴν προέλευσή τους. Αὐτὸ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid19, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ἐμβόλια.

Ἐπισημαίνουν μάλιστα τὴν ἀνάγκη γιὰ ὕπαρξη κοινωνικῆς πιέσεως πρὸς τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες: Ὅταν τὸ κοινὸ ζητᾶ ἠθικῶς ἀποδεκτὰ ἐμβόλια, ἡ παραγωγὴ ἐμβολίων μὲ ἠθικῶς μὴ ἀποδεκτοὺς τρόπους θὰ μειωθεῖ καὶ τὰ ἠθικῶς ἀποδεκτὰ ἐμβόλια θὰ ἀντικαταστήσουν αὐτὰ ποὺ γίνονται μὲ μὴ ἠθικοὺς τρόπους.

Οἱ ἰατροὶ δηλώνουν ἐμφαντικὰ ὅτι ὁ σεβασμὸς στὴ ζωὴ εἶναι θεμελιώδης καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀγέννητων παιδιῶν γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμ βολίων ἀποτελεῖ παραβίαση βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ τρέχουσα ἐπιδημία εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ ὅλους τοὺς ἐμπλεκόμενους στὴν παροχὴ ὑγειονομικῆς περίθαλψης νὰ αὐξήσουν τὶς ἀπαιτήσεις τους καὶ νὰ διεκδικήσουν σαφεῖς πληροφορίες ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἠθικὰ σωστὴ φροντίδα καὶ πρόληψη τῶν ἀσθενειῶν.

Κλείνοντας τὴν κοινὴ δήλωσή τους οἱ ἰατρικοὶ σύλλογοι ἐνθαρρύνουν καὶ πάλι θερμὰ ὅλους τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας καὶ ἐκείνους ποὺ βρίσκονται ὑπὸ τὴ φροντίδα τους νὰ ἀπαιτοῦν ἐμβόλια ποὺ εἶναι ἀσφαλῆ, ἀποτελεσματικὰ καὶ ἠθικῶς ἀποδεκτά.

Πηγὴ